Browsing by Author ณิชชา, ชำนิยนต์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2017การพัฒนาบทเรียนออนไลน์โดยใช้ตัวช่วยเสริมศักยภาพบนเว็บ รายวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางการศึกษาของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีณิชชา, ชำนิยนต์; Chamniyon, Nitcha
2021การศึกษาปัจจัยในการกำกับตนเองที่ส่งผลต่อการรู้สารสนเทศของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มรัตนโกสินทร์ณิชชา, ชำนิยนต์; Chamniyon, Nitcha; สุธิดา, ชาญวารินทร์; Chanwarin, Suthida; ละมัย, พันธุระ; Phanthura, Lamai
2019การใช้คลิปเสียงออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการฟังของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีบุญดี, รุ่งเรืองมณีรัตน์; Rungruangmaneerat, Boondee; ณิชชา, ชำนิยนต์; Chamniyon, Nitcha