Browsing by Author นิภาภรณ์, คำเจริญ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
Jul-2017การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การอ่านคำ ศัพท์คล้องจองภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตจริง สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีวาณี, โรจนดิษฐ์; Rodjanadit, Wanee; ดิเรก, สุขสุนัย; Suksunai, Direk; นิภาภรณ์, คำเจริญ; Khamcharoen, Nipaporn
2016การวิเคราะห์โมเดลเครือข่ายกลุ่มผู้นำที่สัมพันธ์กับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนตัวอย่างเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครนิภาภรณ์, คำเจริญ; khamcharoen, Nipaporn
2019แนวทางในการพัฒนาสมรรถภาพของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครนิภาภรณ์, คำเจริญ; Khamcharoen, Nipaporn