Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 21 to 40 of 1710 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2002ความคิดเห็นของพนักงานไปรษณีย์ต่อการแปรรูปกิจการไปรษณีย์ประสาร, ฤทธิ์มนตรี; Rithemontree, Prasarn
2002การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์ของการศึกษาในวิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรหลักประจำกิตติ, ปทุมมาศ; Patummas, Kitti
2002การศึกษารูปแบบในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตำรวจสายตรวจ สังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8กิตติพัชร, คลี่พันธุ์; klipuntu, kittipat
2002การมีส่วนร่วมในการบริหารกรุงเทพมหานครของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครพิพัฒน์, ลาภปรารถนา; Lappattana, Pipat
2002ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริการของศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาศูนย์เยาวชนสวนอ้อยวิไลวรรณ, คงคาเขตร; khongkhaketara, Wilaiwan
2002ความเชื่อและพิธีกรรมของทหารเรือและประชาชนทั่วไปที่มีต่อพระอนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์สมศรี, จีนสุข; Cheensuk, Somsri
2002ทัศนะต่อการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระหว่างผู้ที่ครอบครองกับผู้ที่ไม่ครอบครองโทรศัพท์เคลื่อนที่ : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษา สถาบันราชภัฏธนบุรี กับมหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์พรทิพย์, วรรณทิม; Wannatim, Pornthip
2002พฤติกรรมสุขภาพสตรีวัยหมดประจำเดือนที่มารับบริการคลีนิค วัยหมดประจำเดือน ของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2545รุ่งนภา, อุทปา; Utapa, Rungnapa
2002ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางจิตวิทยาสังคมกับความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษามณฑา, เหมศิริ; Hemsiri, Monta
2002ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการท่าเรือกรุงเทพพัฒนะ, วัฒนปรีชากุล; Vhatanapreechakul, Phatana
2002มารยาทไทย : วัฒนธรรมบนรากฐานของพระพุทธศาสนาเฉลิมศรี, พลายพงษา; Plaipongsa, Chalermsri
2002คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในจังหวัดสมุทรปราการสิริพันธ์, มั่นทน; Muinton, Siripan
2002พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานครวิริยาภรณ์, เจริญชีพ; Charernsheep, Wiriyaporn
2002ความคิดเห็นของทหารกองประจำการต่อการเข้ารับการศึกษานอกระบบโรงเรียนธวัชชัย, ทับทิมสงวน; Thabthimsanguan, Thawatchai
2002การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา กรุงเทพมหานครสมคิด, ภู่สุด; Poosud, Somkid
2002ศักยภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดสมุทรปราการพรรณี, แพ่งกุล
2003อิทธิพลของทัศนคติต่อการทำงานในระบบราชการที่มีผลต่อความแปลกแยกในการทำงานของพนักงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 8ปวีณา, เอกฉัตร; Ekkachat, Paweena
2003บทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา สหวิทยาเขตบรมราชชนนี 1สุวรรณา, วรรณโกวิท; Varnakovida, Suwanna
2003บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งเสริมการทำวิจัยใมชั้นเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตป้อมปราการ จังหวัดสมุทรปราการวุฒิศักดิ์, แดงสกุล; Daengsakul, Wuttisak
2003การศึกษาการบริหารสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนสำอางค์, เหมาะประมาณ; Morpramarn, Samarng