Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-9 of 9 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2020การพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในตำบล บางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการธัชกร, ภัทรพันปี; Phattaraphanpee, Tachakorn
2020การใช้วิธีการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาวิธีการวิจัย สำหรับนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจันทิมา, ชุวานนท์; Chuwarnond, Chantima; ธนวรรณ, มั่นอ่วม; Manuam, Tanawan
2020สื่อมัลติมีเดียเรื่อง "อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินกรณีศึกษา ผู้ป่วยหลอดเลือดในสมองแตก ตีบ ตัน"กัณฐิกา, รัตนบุรี
2020สื่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง โรคไข้เลือดออกอรญา, โพธิ์ศิริ; นภัสสร, อรรคปัสสา
2020การพัฒนาสื่อ เรื่อง โรค Coronavirus (COVID-19)อำไพ, จูมพลา; พิทยารัตน์, ลายพุ่ม
2021ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้บริโภคใช้ตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์ ICT กรุงเทพมหานครอมรชัย, รุ่งสุวรรณรัชต์; Rungsuwannarat, Amornchai
2021สื่อมัลติมีเดียการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ผกามาส, เล็กกลิ่น; ปัณณวิชญ์, เรือนศรีลา
2020การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง "พยัญชนะภาษาอังกฤษ"สิทธิพร, โพธิวร; พุทธชาติ, คงเนียม
2021การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง 5 มะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวังพราวแพร, บุญหล้า; รัตติกาล, ป้อมสอาด