Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 23 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
Jan-2017โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ ประสิทธิผลทางวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดภาคใต้นวลแสง, สูคีรี; Sukeeree, Nualsang; รุ่งชัชดาพร, เวหะชาติ; Vehachart, Rungchatchadaporn; จรัส, อติวิทยาภรณ์; Ativittayaporn, Jarus
Jan-2017ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีชูตระกูล, ไชยเสนา; Chaisena, Chutrakul; ชูเกียรติ, รอดวงษ์; Rodwond, Chukiat; รัชดากร, ทมินเหมย; Taminmoei, Ratchadakorn
Jan-2017ภาวะผู้นำเชิงพุทธที่ส่งผลต่อพฤติกรรมองค์การเชิงบวกธัมมัฏฐิตตา, อยู่เจริญ; Yoocharoen, Tammattitta; ศจีมาจ, ณ วิเชียร; Na Wichean, Sageemas
Jan-2017พฤติกรรมการบริโภคผักให้ปลอดภัยจากสารพิษของประชาชน: ศึกษากรณี ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีมานิต, ตันเจริญ; Tancharoen, Manit
Jan-2017การศึกษาวิเคราะห์สุญญตาในพระไตรปิฎกจุฑาภัค, หริรักษ์ธำรง; Harirakthanrong, Jutapak; พระมหากฤษณะ, ตรุโณ; Taruno, Krisna
Jul-2017การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การอ่านคำ ศัพท์คล้องจองภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตจริง สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีวาณี, โรจนดิษฐ์; Rodjanadit, Wanee; ดิเรก, สุขสุนัย; Suksunai, Direk; นิภาภรณ์, คำเจริญ; Khamcharoen, Nipaporn
Jul-2017ความสำคัญของส่วนประสมการตลาดบริการที่มีต่อพฤติกรรมการใช้บริการสหกรณ์การเกษตรเกาะงุน-กะทิง จำกัดของเกษตรกรในอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาฉัตรชฎา, วิศพันธุ์; Vispun, Chatchada; วาสนา, สุวรรณวิจิตร; Suwanvijit, Wassana; อนุวัต, สงสม; Songsom, Anuwat
Jul-2017การพัฒนาสมรรถนะและตัวชี้วัดประจำตำแหน่งของผู้บริหารสถานศึกษาเฉพาะความพิการเมธาวี, ภุมรินทร์; Bhummarin, Methawee; ชัยณรงค์, สุวรรณสาร; Suvarnasara, Chainarong; วารุณี, ลัภนโชคดี; Lapanachokdee, Warunee
Jul-2017การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ขนมไทยของชุมชนตรอกข้าวเม่า เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครสุชาดา, ธโนภานุวัฒน์; Tanopanuwat, Suchada
Jul-2017รูปแบบการกำหนดต้นทุนในการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ กรณีศึกษาบ้านคลองตาชม หมู่ 9 ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีชุมพล, รอดแจ่ม; Rodjam, Chumpon; รุ่งระวี, มังสิงห์; Roongrawee, Mungsing