Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1183
Title: ความพึงพอใจและความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อการบริการของสถานบริการนวดแผนไทยโดยคนตาบอด : กรณีศึกษาศาลาสุขสัมผัส อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
Other Titles: A Study Of Satisfaction And Desire Of Consumers Toward Thai Massage Service Provided By Blind Masseurs : Case Study At Salasuksampas Samphran District Nakornpathom Province
Authors: ปวีณา, รัตนงามแสง
Rattanangamsaeng, Paweena
Keywords: ผู้บริโภค
ความพึงพอใจ
การให้บริการ
การนวดแผนไทย
คนตาบอด
นครปฐม
วิทยานิพนธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Issue Date: 2006
Publisher: Dhonburi Rajabhat University. Office of Academic Resources And Information Technology.
Abstract: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อการบริการของสถานบริการนวดแผนไทยโดยคนตาบอด ณ ศาลาสุขสัมผัส โดยจำแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประเภทของบริการ วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ จำนวนครั้งของประสบการณ์การใช้ของผู้บริโภค และเพื่อศึกษาถึงความต้องการของผู้บิโภคที่มีต่อการบริการของสถานบริการนวดแผนไทยโดยคนตาบอด ในด้านความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ ด้านการประสานงานบริการ ด้านอัธยาศัยของเจ้าหน้าที่ ด้านการให้ข้อมูลข่าวสารด้านคุณภาพบริการ และด้านค่าใช้จ่ายในการักษาด้วยวิธีการนวด โดยมีการเปรียบเทียบความพึงพอใจจำแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประเภทของบริการ วัตถุประสงค์ในการใช้บริการ และจำนวนครั้งของประสบการณ์การใช้ของผู้บริโภค โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่าง แล้วทำการสำรวจแจกแบบสอบถาม และทำการประมวลผล ทั้งสิ้น 200 ฉบับ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเอสพีเอสเอส สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้ใช้บริการนวดแผนไทย โดยคนตาบอด ณ ศาลาสุขสัมผัส อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่ใช้บริการนวดลำตัว โดยใช้บริการเพื่อผ่อนคลาย และผู้บริโภคส่วนใหญ่มาใช้บริการนวดแผนไทยจากสถานบริการนวดแผนไทยโดยคนตาบอด ณ ศาลาสุขสัมผัส อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำนวน 5 ครั้ง-10 ครั้งต่อปี (2)ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในการบริการของสถานบริการนวดแผนไทย โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารราในแต่ละด้านพบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจสูงที่สุดในด้านอธยาศัยของเจ้าหน้าที่ รองลงมาได้แก่ด้านคุณภาพบริการ และมีความพึงพอใจต่ำที่สุดคือ ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร (3) จากการศึกษาทำให้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคที่มารับบริการนวดแผนไทย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนาการให้บริการ คือ ควรจัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่เรื่องมนุษย์สัมพันธ์การให้บริการแก่ลูกค้า โดยจัดอบรมเป็นหลักสูตรระยะสั้น เข้าใจง่าย แก่พนักงานที่ให้บริการ ควรมีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้มาใช้บริการเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน ควรเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ควรมีสถานที่จอดรถให้เพียงพอกับจำนวนรถที่จอด ควรปรับปรุงการให้บริการในด้านข้อมูลข่าวสารควรเพิ่มจำนวนเตียงให้เพียงพอกับจำนวนลูกค้า ควรปรับปรุงห้องน้ำให้สะอาด ควรเพิ่มจำนวนหมอนวดให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
URI: http://cms.dru.ac.th/jspui/handle/123456789/1183
Appears in Collections:Thesis Dhonburi Rajabhat University - วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Title 1.pdfปก1.04 MBAdobe PDFView/Open
Title 2.pdfหน้าอนุมัติ556.79 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfบทคัดย่อ1.47 MBAdobe PDFView/Open
Acknowledgement.pdfกิตติกรรมประกาศ567.48 kBAdobe PDFView/Open
Table of contents.pdfสารบัญ4.43 MBAdobe PDFView/Open
Unit 1.pdfบทที่ 16.02 MBAdobe PDFView/Open
Unit 2.pdfบทที่ 213.76 MBAdobe PDFView/Open
Unit 3.pdfบทที่ 35.14 MBAdobe PDFView/Open
Unit 4.pdfบทที่ 446.59 MBAdobe PDFView/Open
Unit 5.pdfบทที่ 51.38 MBAdobe PDFView/Open
Bib.pdfบรรณานุกรม1.27 MBAdobe PDFView/Open
Appendix.pdfภาคผนวก9.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.