Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/148
Title: การพัฒนาระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Other Titles: The Development of the On-site Online Live Broadcasting System Broadcasted via Satellite Master Antenna Television System (SMATV) of Office of Academic Resources and Information Technology, Dhonburi Rajabhat University
Authors: ธนวรรณ, มั่นอ่วม
Manuam, Tanawan
Keywords: ระบบถ่ายทอดสด
ระบบโทรทัศน์รวม
อินเทอร์เน็ต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Issue Date: 2015
Publisher: Dhonburi Rajabhat University. Office of Academic Resources And Information Technology
Abstract: การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่มีประสิทธิภาพ 2) เพื่อสร้างระบบการสั่งการควบคุมการแพร่ภาพการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต และสร้างระบบการกระจายสัญญาณโดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่มีประสิทธิภาพ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่รับชมระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีสัดส่วน จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ 1) ระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและระบบการสั่งการควบคุมการแพร่ภาพการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต และระบบ การกระจายสัญญาณโดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2) แบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ ผ่านอินเทอร์เน็ตโดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับชมระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบ โทรทัศน์รวม (SMATV) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีประสิทธิภาพโดยได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (ค่าเฉลี่ย=4.52) 2) ระบบการสั่งการควบคุมการแพร่ภาพการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต และสร้างระบบการกระจายสัญญาณโดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีประสิทธิภาพโดยได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (ค่าเฉลี่ย=4.80) และ 3) ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่องระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.27) ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่องระบบการสั่งการควบคุมการแพร่ภาพการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต และสร้างระบบการกระจายสัญญาณโดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.64) และ ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่รับชมระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.52) สรุปได้ว่าระบบการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยรับชมผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและมีความพึงพอใจผ่านเกณฑ์
URI: http://cms.dru.ac.th/jspui/handle/123456789/148
Appears in Collections:Research Dhonburi Rajabhat University - งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
title .pdfปก115.4 kBAdobe PDFView/Open
abstract.pdfบทคัดย่อ105.51 kBAdobe PDFView/Open
acknowledgements.pdfกิตติกรรมประกาศ53.99 kBAdobe PDFView/Open
table of contents.pdfสารบัญ131.46 kBAdobe PDFView/Open
unit 1.pdfบทที่ 1155.2 kBAdobe PDFView/Open
unit 2.pdfบทที่ 22.92 MBAdobe PDFView/Open
unit 3.pdfบทที่ 3905.93 kBAdobe PDFView/Open
unit 4.pdfบทที่ 4319.24 kBAdobe PDFView/Open
unit 5.pdfบทที่ 5144.97 kBAdobe PDFView/Open
bib.pdfบรรณานุกรม119.01 kBAdobe PDFView/Open
appendix.pdfภาคผนวก1.07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.