Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1830
Title: ลักษณะเด่นและบทบาททางสังคมของวรรณกรรมคำสอนศาสนาอิสลาม ในวารสารมุสลิม กทม. นิวส์
Other Titles: The Distinct Features and Social Roles of Islam Didactic Literature as Expressed in Muslim Bangkok Journal News
Authors: วาริด, เจริญราษฎร์
Charoenrad, Warid
Keywords: ลักษณะเด่น
บทบาททางสังคม
วรรณกรรม
คำสอน
ศาสนาอิสลาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Issue Date: 2020
Publisher: Dhonburi Rajabhat University. research and development institute
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อวิเคราะห์ลักษณะเด่นด้านเนื้อหา ลักษณะเด่นด้านกลวิธีการสอน และเพื่อวิเคราะห์บทบาททางสังคมของวรรณกรรมคำสอนศาสนาอิสลามในวารสารมุสลิม กทม. นิวส์ ข้อมูลในการวิจัย ได้แก่ วรรณกรรมคำสอนประเภทบทความคำสอนที่เป็นลายลักษณ์ร้อยแก้ว เก็บรวบรวมจากวารสารรายเดือน “วารสารมุสลิม กทม. นิวส์” ตั้งแต่ฉบับแรก (ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557) จนถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2563)จำนวน 52 ฉบับ รวมข้อมูลวรรณกรรมคำสอนทั้งสิ้น 205 เรื่อง จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การวิจัยผลการวิจัยด้านลักษณะเด่นของเนื้อหาพบว่า ตัวบทคำสอนมีเนื้อหามุ่งสั่งสอนทั้งบุคคลทั่วไป และสอนเฉพาะกลุ่มบุคคล ลักษณะเด่นด้านเนื้อหาที่มุ่งสอนบุคคลทั่วไป ได้แก่ คำสอนเรื่องความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ การใช้วิจารณญาณในการรับสาร ความสมานฉันท์ การใช้ไหวพริบ สติปัญญา แก้ไขปัญหา การบริจาค ความกตัญญูต่อบิดามารดา การไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง ความมุ่งมั่น การไม่ละเมิดผู้อื่น มารยาทในการติดต่อกิจธุระ และการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุลักษณะเด่นด้านเนื้อหาที่มุ่งสอนเฉพาะกลุ่มบุคคล ได้แก่ คำสอนเรื่องหลักศรัทธา 6 ประการ หลักปฏิบัติ 5 ประการ การเชิญชวนผู้อื่นเข้าสู่ศาสนาอิสลาม (ดะวะฮ์) ธุรกิจอิสลามนิติศาสตร์อิสลาม (ฟิกฮ์)การประกันภัยอิสลาม (ตะกาฟุล) การเชือดสัตว์พลี (กุรบาน) การพัฒนาคุณภาพชีวิต การมี จิตสาธารณะ การพัฒนาภูมิทัศน์ การจัดการที่ดินวะก็อฟ การปรับตัวในสังคมใหม่ และการอธิบายทำความเข้าใจกับสังคมเดิม ลักษณะเด่นด้านกลวิธีการสอน พบว่าผู้เขียนใช้กลวิธีการสอนที่หลากหลายและน่าสนใจ ได้แก่ สอนโดยการอ้างอิงจากหลักวินิจฉัยกฎหมายอิสลาม และประวัติศาสตร์อิสลาม การใช้ชีวประวัติ การขยายความจากเอกสารราชการ การแสดงผลของการกระทำ การใช้ภาพพจน์ การใช้ข่าวหรือเหตุการณ์ การใช้เรื่องตลก และการใช้ภาพหรือแผนภูมิประกอบ บทบาททางสังคม พบว่าวรรณกรรมคำสอนศาสนาอิสลาม ในฐานะข้อมูลทางคติชนวิทยามีบทบาททางสังคม ได้แก่ บทบาทการส่งเสริมจริยธรรม การให้ความรู้ การยืนยันความสำคัญของพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามการเผยแผ่ศาสนาอิสลาม การแจ้งข้อมูลข่าวสาร การบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ การสร้างความบันเทิง การตอบโต้วาทกรรมในสังคม และการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีซึ่งทั้งหมดมีอิทธิพลต่อผู้คนในสังคมทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับชาติ นอกจากนี้บทบาททางสังคมบางประการยังสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ของชาวไทยมุสลิม ทำให้เห็นว่าชาวมุสลิมพยายามจะธำรงอัตลักษณ์ของตนไว้ ในขณะเดียวกันก็มีความมุ่งมั่นในการยกระดับจิตใจของผู้คน สร้างสรรค์สังคมให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางของศาสนาอิสลามด้วย
URI: http://cms.dru.ac.th/jspui/handle/123456789/1830
Appears in Collections:Research Dhonburi Rajabhat University - งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Unit 1.pdfบทที่ 1373.32 kBAdobe PDFView/Open
Unit 2.pdfบทที่ 21.27 MBAdobe PDFView/Open
Unit 3.pdfบทที่ 3129.71 kBAdobe PDFView/Open
Unit 4.pdfบทที่ 41.86 MBAdobe PDFView/Open
Unit 5.pdfบทที่ 5857.24 kBAdobe PDFView/Open
Unit 6.pdfบทที่ 61.94 MBAdobe PDFView/Open
Bib.pdfบรรณานุกรม362.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.