Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1835
Title: การพัฒนาระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ ห้องควบคุมสารสนเทศทางการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Other Titles: The Development Smart Security System for Educational Information Control Room, Office of Academic Resources and Information Technology of Dhonburi Rajabhat University
Authors: จันทิมา, คุ้มครอง
Kumklong, Janthima
Keywords: ระบบความปลอดภัย
สารสนเทศทางการศึกษา
การศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Issue Date: 2021
Publisher: Dhonburi Rajabhat University. Office of Academic Resources And Information Technology.
Abstract: การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ การควบคุมอุณหภูมิ และการควบคุมความชื้น รวมถึงการส่งข้อมูลความปลอดภัยโดยผ่านโปรแกรมประยุกต์ ห้องควบคุมสารสนเทศทางการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่มีประสิทธิภาพ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรงานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งวิศวกร ผู้ที่ทดสอบและผู้ที่ใช้ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ ห้องควบคุมสารสนเทศทางการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญระบบควบคุมอัตโนมัติ จำนวน 2 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า จำนวน 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 ท่าน และบุคลากรงานโสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ 1) ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ การควบคุมอุณหภูมิ และการควบคุมความชื้น รวมถึงการส่งข้อมูลความปลอดภัยโดยผ่านโปรแกรมประยุกต์ ห้องควบคุมสารสนเทศทางการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2) แบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ ห้องควบคุมสารสนเทศทางการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 3) แบบสอบถามความพึงพอใจและการสัมภาษณ์เชิงลึกระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ ห้องควบคุมสารสนเทศทางการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ การควบคุมอุณหภูมิ และการควบคุมความชื้น รวมถึงการส่งข้อมูลความปลอดภัยผ่านโปรแกรมประยุกต์ ห้องควบคุมสารสนเทศทางการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีประสิทธิภาพ โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.51) 2) ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน และผู้ที่ทดสอบและผู้ที่ใช้งานระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ ห้องควบคุมระบบสารสนเทศทางการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.52) จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ใช้ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ ห้องควบคุมสารสนเทศทางการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สรุปได้ว่า มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน เพราะสามารถทำให้ผู้ใช้ระบบเลือกการทำงานได้ 2 แบบคือ แบบควบคุมด้วยมือ (Manual) ที่สามารถควบคุมการเปิด-ปิด อุปกรณ์ได้อย่างอิสระ หรือแบบอัตโนมัติ (Automatic) ควบคุมโดยการกดปุ่มเดียวเปิด-ปิด อุปกรณ์ที่ควบคุมทั้งหมดสะดวกต่อการควบคุมอุปกรณ์ที่ควบคุมระบบภายในห้องควบคุมสารสนเทศทางการศึกษา ในการควบคุมระบบต่าง ๆ ภายในห้องควบคุมสารสนเทศทางการศึกษา ทำให้มีความเสถียร มีความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และทำให้มีประสิทธิภาพในการควบคุมระบบต่าง ๆ สามารถควบคุม หรือสั่งการผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทำให้สะดวกในการควบคุม และสามารถควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นสัมพันธ์โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ สั่งการทำงานพัดลมระบายอากาศ และเครื่องทำความร้อนควบคุมระบบปรับอากาศในการควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นของห้องควบคุมสารสนเทศทางการศึกษา แบบอัตโนมัติในการควบคุม และมีการป้องกันทางระบบไฟฟ้า, ทางระบบเครือข่ายทำให้เกิดความปลอดภัยต่ออุปกรณ์ และระบบต่าง ๆ ยังมีการส่งข้อความแจ้งเตือนความผิดปกติของระบบต่าง ๆ และค่าอุณหภูมิ, ค่าความชื้น ทำให้รับทราบข้อมูลได้ทันที สะดวกต่อผู้ปฏิบัติงาน
URI: http://cms.dru.ac.th/jspui/handle/123456789/1835
Appears in Collections:Research Dhonburi Rajabhat University - งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Title.pdfปก67.75 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfบทคัดย่อ155.08 kBAdobe PDFView/Open
Acknowledgement.pdfกิตติกรรมประกาศ64.24 kBAdobe PDFView/Open
Table of content.pdfสารบัญ345.02 kBAdobe PDFView/Open
Unit 1.pdfบทที่ 1316.48 kBAdobe PDFView/Open
Unit 2.pdfบทที่ 24.66 MBAdobe PDFView/Open
Unit 3.pdfบทที่ 32.13 MBAdobe PDFView/Open
Unit 4.pdfบทที่ 4746.41 kBAdobe PDFView/Open
Unit 5.pdfบทที่ 5377.79 kBAdobe PDFView/Open
Bib.pdfบรรณานุกรม159.75 kBAdobe PDFView/Open
Appendix.pdfภาคผนวก432.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.