Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1855
Title: การวิเคราะห์ความก้าวร้าวและความรุนแรงจากสื่อโดย The General Aggression Model (GAM)
Other Titles: Analysis of Aggression and Violence in the Media Using the General Aggression Model (GAM)
Authors: นิรมล, บางพระ
Bangphra, Niramon
Keywords: ความก้าวร้าว
ความรุนแรง
สื่อออนไลน์
The General Aggression Model (GAM)
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Issue Date: Jul-2021
Publisher: Dhonburi Rajabhat University. research and development institute .
Abstract: ยุคแห่งศตวรรษที่ 21 ยุคแห่งการสื่อสารที่ก้าวข้ามระยะทางและระยะเวลาของการสื่อสาร ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสื่อสารไร้พรมแดนอย่างแท้จริง รูปแบบการสื่อสารของสื่อมวลชนมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะไปจากเดิมที่เคยเป็น ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสารหรือวารสารนั้นมีการปรับตัวเป็น หนังสือพิมพ์ออนไลน์ E-Magazine E-Book E-Journal หรือแม้แต่รายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกอากาศจากระบบอนาล็อกเปลี่ยนเป็นการออกอากาศในระบบดิจิทัล อีกทั้งยังออกอากาศคู่ขนานไปพร้อมกับระบบออนไลน์และแอปพลิเคชั่นของแต่ละสถานีหรือแต่ละรายการควบคู่กันไป แม้ว่ารูปแบบของสื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของลักษณะการสื่อสารและระบบการออกอากาศแต่ทว่าเนื้อหาของการนำเสนอนั้นยังคงคล้ายเดิมและยังปรากฏเนื้อหาของความรุนแรงจากสื่ออย่างต่อเนื่อง งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องความรุนแรงจากสื่อนั้นมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันคือ ประเด็นในการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของสื่อที่ส่งผลต่อผู้รับสาร ซึ่งมาจากพื้นฐานความเข้าใจทางด้านศาสตร์ทางการสื่อสารที่เชื่อว่า สื่อทรงอิทธิพลต่อผู้รับสาร สื่อสามารถสร้างการเรียนรู้ สื่อสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและยังส่งผลต่อ พฤติกรรมของผู้รับสาร แนวคิด The General Aggression Model (GAM) เป็นแนวคิดหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ในการวิเคราะห์ความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับสื่อ แนวคิดนี้ได้มีการนำหลายทฤษฎีมาผนวกรวมและนำมาวิเคราะห์สื่อที่ปรากฏเนื้อหาของความก้าวร้าวและความรุนแรง อันได้แก่ Social Learning Theory Cognitive Neoassociation Theory และ Script Theory เป็นต้น โดยแนวคิด The General Aggression Model (GAM) นั้นเป็นการรวบรวมหลายทฤษฎีเพื่อมาปิดช่องว่างของแต่ละทฤษฎีในการวิเคราะห์ผลกระทบเรื่องก้าวร้าวและรุนแรงที่เกิดจากการเปิดรับสื่อ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบจากสื่อได้ทั้งสื่อเก่าและสื่อใหม่ในปัจจุบันได้
URI: http://cms.dru.ac.th/jspui/handle/123456789/1855
Appears in Collections:Article Dhonburi Rajabhat University - บทความ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Analysis of Aggression and Violence in the Media Using the General Aggression Model (GAM).pdfบทความ765.54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.