Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2019การใช้คลิปเสียงออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการฟังของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีบุญดี, รุ่งเรืองมณีรัตน์; Rungruangmaneerat, Boondee; ณิชชา, ชำนิยนต์; Chamniyon, Nitcha
2019การศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์วาสิณี, จิรสิริ; Jirasiri, Wasinee; ธีรนันท์, ธีระธนากร; Therathanakorn, Teeranun
2018ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีพิศุทธิภา, เมธีกุล
2020แนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพวาสนา, สังข์พุ่ม; Sangpum, Wassana
2019ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสมุทรปราการภัทรพล, พรหมมัญ; Prommun, Phattharapol
2019การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี โดยการใช้วิธี Micro Teaching และการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีปัทมา, ยิ้มสกุล; Yimsakul, Pattama