Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 38 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014การพัฒนาทักษะการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการณัฐชนัญ, เสริมศรี; Sermsri, Natchanun
2020แนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์ในการผลิตสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ของกลุ่มอาชีพชุมชน ในอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการพิสิษฐ์, ศรีอพิชัย; Sriapichai, Pisit
2020การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อผสมวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการ เรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการวิลดา, ศรีทองกุล; SRITHONGKUL, WILADA
2020รูปแบบการจัดการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการทำธุรกิจของผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการสุชีลา, ศักดิ์เทวิน; saktewin, suchila
2020แนวทางการสร้างเยาวชนสู่การเป็นมัคคุเทศก์น้อยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการจริยา, ตันติวราชัย; Tantiwarachai, Jariya
2020การศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชนพร้อมจิตร เทศบาลตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการสุวรรณา, รุจิโมระ; Rujimora, Suwanna; ฎายิน, พรยุทธพงศ์; Pornyutthaphong, Dayin
2020แนวทางการจัดสร้างที่พักแบบโฮมสเตย์ ในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการอนุชิต, จันทรโรทัย; Jantararotai, Anuchit
2020การศึกษาปัจจัยและแนวทางป้องกันตามหลักเบญจศีลเพื่อส่งเสริมการไม่กระทำความผิดซ้ำ ของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดสมุทรปราการศิลป์ชัย, ลีลิตธรรม; Leelitthum, Silchai; วงศกร, เพิ่มผล; Poempol, Wongsakorn
2017“บทบาทตัวละครในละครโทรทัศน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ”พรเทพ, เจริญกิจ
2018การพัฒนาต้นแบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างอาชีพในพื้นที่ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการธัชกร, วงษ์คำชัย; Wongkumchai, Tachakorn; แอนนา, พายุพัด; Payupat, Anna; ฐัศแก้ว, ศรีสด; Srisod, Taskeow