Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 38 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2019ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสมุทรปราการภัทรพล, พรหมมัญ; Prommun, Phattharapol
2016การศึกษากระบวนการเรียนรู้การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ และการนำไปใช้ประโยชน์ของประชาชนในชุมชนจังหวัดสมุทรปราการมงคล, พรสิริภักดี; Pornsiripakdee, Mongkol; พรศิริ, กองนวล; Kongnual, Pornsiri
2016การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรปราการในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนวสุธิดา, นักเกษม; Nakkasem, Wasutida
2016การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการจันทนา, อินทฉิม; Inthachim, Chanthana
2016การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาและวัฒนธรรมไทยของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการนวพร, ธานีวัฒน์; Thaneewat, Nawapon
2016การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการสันธนี, แผนดี; Phandee, Santhanee
2016การศึกษากระบวนการเรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการนำไปใช้ประโยชน์ของประชาชนในชุมชนจังหวัดสมุทรปราการสุชีลา, ศักดิ์เทวิน; Sakthewin, Suchera; ธุวพล, คงน้อย; Kongnoi, Thuwapol
2015การศึกษาการท่องเที่ยวทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการปรียามาลย์, บุญมาก; Boonmak, Preeyaman; สุวรรณี, เครือปาน; Kruepan, Suwannee; วีรชัย, คำธร; Kamthorn, Wirachai
2015พฤติกรรมการเปิดรับข่าวการเมืองออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการเบญริสา, ตันเจริญ; Tancharoen, Benrisa
2017แนวทางการยกระดับรายได้อย่างยั่งยืนของผู้ประกอบอาชีพสามล้อถีบในจังหวัดสมุทรปราการธัชกร, ภัทรพันปี; Phattaraphanpee, Tachakorn; ณัฐสุภา, จิวศิวานนท์; Chiewsivanond, Natsupa