Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 51 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2020การพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในตำบล บางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการธัชกร, ภัทรพันปี; Phattaraphanpee, Tachakorn
2020การใช้วิธีการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาวิธีการวิจัย สำหรับนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจันทิมา, ชุวานนท์; Chuwarnond, Chantima; ธนวรรณ, มั่นอ่วม; Manuam, Tanawan
2020การพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการธัชกร, ภัทรพันปี; Phattaraphanpee, Thatchakorn
2020แนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์ในการผลิตสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ของกลุ่มอาชีพชุมชน ในอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการพิสิษฐ์, ศรีอพิชัย; Sriapichai, Pisit
2020การศึกษาความต้องการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเสกศักดิ์, ศรีสดใส; Srisodsai, Seksak
2020การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อผสมวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการ เรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการวิลดา, ศรีทองกุล; SRITHONGKUL, WILADA
2020กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ จังหวัดสมุทรปราการจักรพันธ์, พรมฉลวย; Promchaluay, Jakkapan
2020การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบเคลือบคาราเมลไกรรัช, เทศมี; Thetmee, Krairuch
2020การพัฒนารูปแบบการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่เขตธนบุรี กรุงเทพมหานครนุชรา, แสวงสุข; Sawangsuk, Nuchara
2020อรรถกถาพุทธวงศ์ : การเล่าเรื่องในฐานะวรรณกรรมพระพุทธศาสนาอนุสรา, ศรีวิระ; Sreewira, Anoodsara