Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/930
Title: การประเมินหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Authors: สุวรรณี, สิมะกรพินธ์
กิตติ, กอบัวแก้ว
รสริน, ดิษฐบรรจง
ธัชกร, วงษ์คำชัย
วินัยธร, วิชัยดิษฐ์
เสาวนีย์, ปรัชญาเกรียงไกร
กมลศักดิ์, วงศ์ศรีแก้ว
รัชนีย์, กลิ่นดีปลี
ธีรพล, ถนอมชาติ
Keywords: การประเมินหลักสูตร
วิชาศึกษาทั่วไป
งานวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Issue Date: 2016
Publisher: Dhonburi Rajabhat University. Office of Academic Resources And Information Technology.
Abstract: หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผลสามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณภาพ ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต และดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี การประเมินหลักสูตรเป็นการประเมินโดยอาศัยกรอบแนวคิดเชิงบูรณาการ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพและการประเมินแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1)เพื่อประเมินองค์ประกอบเบื้องต้นของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเกี่ยวกับจุดประสงค์ทั่วไป โครงสร้างของหลักสูตร เนื้อหารายวิชา และทรัพยากรในการดำเนินการใช้หลักสูตร 2)เพื่อประเมินสภาพการดำเนินการใช้หลักสูตรเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการใช้หลักสูตร 3)เพื่อประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตรเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและคาวมพึงพอใจต่อการเรียนการสอน ประชากรผู้ให้ข้อมูลสำหรับการประเมินครั้งนี้ คือ ผู้ประสานงานรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต คณะผู้วิจัยได้กำหนดขนดของกลุ่มตัวอย่างตามหลักและวิธีดำเนินการวิจย จากนั้นได้ดำเนินการสุ่มตัวอย่างโดยการแบ่งชั้นและทำจับสลากสำหรับการสนทนากลุ่ม จากกลุ่มตัวอย่างเพื่อมาเป็นผู้ให้ข้อมูลในการประเมิน จำนวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มผู้ประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 12 คน กลุ่มประธานหลักสูตร จำนวน 12 คน กลุ่มนักศึกษา จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 12 คน รวมทั้งหมด 24 คน กลุ่มผู้ใช้บัณฑิต จำนวน 12 คน และสุมตัวอย่างแบบบังเอิญสำหรับการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากอาจารย์ผู้สอน จำนวน 75 คน และนำข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนจากนักศึกษา จำนวน 8,150 ข้อมูลจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประกอบการประเมิน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แนวทางการสนทนากลุ่มสำหรับผู้ประสานงานรายวิชา ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิตแบบสอบถามสำหรับอาจารย์ผู้สอนและแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า แบบเลือกตอบ และแบบเติคำหรือข้อความ ซึ่งผ่านกระบวนการสร้างแบบสอบถามที่มีผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาความตรงและการครอบคลุมของเนื้อหาและข้อคำถาม และผ่านการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามตามเกณฑ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ทั้งการวิเคราะห์เนื้อหาสำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์ด้วยสถิติวิเคราะห์สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถามโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้จากแบบสอบถามปลายเปิดและการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วนำผลการวิเคราะห์ทั้งสองส่วนบูรณาการเข้าด้วยกันตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน
URI: http://cms.dru.ac.th/jspui/handle/123456789/930
Appears in Collections:Research Dhonburi Rajabhat University - งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Title.pdfปก620.58 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfบทคัดย่อ5.8 MBAdobe PDFView/Open
Acknowledgement.pdfกิตติกรรมประกาศ59.8 kBAdobe PDFView/Open
Table of content.pdfสารบัญ1.25 MBAdobe PDFView/Open
Unit 1.pdfบทที่ 12.87 MBAdobe PDFView/Open
Unit 2.pdfบทที่ 223.22 MBAdobe PDFView/Open
Unit 3.pdfบทที่ 36.61 MBAdobe PDFView/Open
Unit 4.pdfบทที่ 412.29 MBAdobe PDFView/Open
Unit 5.pdfบทที่ 57.72 MBAdobe PDFView/Open
Bib.pdfบรรณานุกรม2.11 MBAdobe PDFView/Open
Appendix.pdfภาคผนวก13.84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.