Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-38 of 38 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2006ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอวยพร, ผลิตศิริ; Phalitsiri, Auayporn
2006พฤติกรรมการบริโภคน้ำปลาแท้ของผู้บริโภคในเขตภาษีเจริญพรยุพา, อำไพรัตน์; Amphairat, Pornyupa
2006ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อปัจจัยทางการตลาดในร้านจิฟฟี่ กรณีศึกษา : สาขาวิภาวดี กม. 27วาสนา, ผดุงกิจสุวรรณ; Padungkijsuwan, Vasana
2006ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการให้บริการด้านพัสดุของฝ่ายบริหารพัสดุบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)เพียร, แก้วสวัสดิ์; Kaewsawadi, Pian
2009การใช้บริการจากระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินทราเน็ตของพนักงาน ภาคขายและบริการนครหลวงที่ 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)วัฒนชัย, แกมมณี; Gammanee, Wattanachai
2002พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานครวิริยาภรณ์, เจริญชีพ; Charernsheep, Wiriyaporn
2006ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อฝ่ายพิธีการสินเชื่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่โสภาวรรณ, ทองเอม; Thongaim, Sopawan
2018ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าบนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคปฐมพงษ์, บำเริบ; Bumrerb, Pathompong; วสุธิดา, นักเกษม; Nakkasem, Wasutida