Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 25 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2007ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการของบริษัทโตโยต้ากาญจนบุรี 1995 ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัดนงนุช, ผลเรืองวิไลแสง; Pholruaengwilaisaeng, Nongnuch
2006ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้ระบบอินทราเน็ตของข้าราชการกรมศุลกากรในเขตกรุงเทพมหานครไพบูลย์, จงพิพัฒนวณิชย์; Jongpipatvanich, Paiboon
2005ความพึงพอใจและพฤติกรรมในการใช้แก๊สโซฮอล์ของผู้ขับขี่รถยนต์ในกรุงเทพมหานครสิริจิต, สุธีรพงศ์พันธ์; Suteerapongpun, Sirijit
2006ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้เสียภาษีที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานสรรพากร ภาค 3 กรมสรรพากร : ศึกษาเฉพาะกรณีสำนักงานสรรพากรเขตตลิ่งชันมณฑา, แสงทอง; Sangthong, Montha
2007ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานในการให้บริการของฝ่ายบริการทั่วไป บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)อารี, นาควิโรจน์; Nakaviroj, Aree
2006ความพึงพอใจของลูกค้าต่อโครงการบ้านจัดสรรของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแพรว, ควรชม; Kuanchom, Praew
2006ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท รักษาทุกโรค) : กรณีศึกษาโรงพยาบาลจุฬารัตน์ จังหวัดสมุทรปราการอัจฉรา, เกียรติเจริญมิตร; Kiatcharoenmit, Auchara
2006ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อปัจจัยทางการตลาดในร้านจิฟฟี่ กรณีศึกษา : สาขาวิภาวดี กม. 27วาสนา, ผดุงกิจสุวรรณ; Padungkijsuwan, Vasana
2002ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการท่าเรือกรุงเทพพัฒนะ, วัฒนปรีชากุล; Vhatanapreechakul, Phatana
2004การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร กลุ่มที่ 8พนมพร, ปิยธรรมาภรณ์; Piyatunmaporn, Panomporn