Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 21-30 of 30 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2002ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการท่าเรือกรุงเทพพัฒนะ, วัฒนปรีชากุล; Vhatanapreechakul, Phatana
2004การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร กลุ่มที่ 8พนมพร, ปิยธรรมาภรณ์; Piyatunmaporn, Panomporn
2009ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริการลูกค้าสาขาสามเสนจักรกฤษณ์, มีนาค; Menak, Jakkrit
2003ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการวลัยภรณ์, วชิรเขื่อนขันธ์; Vachirakuankhan, Valaiporn
2006ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการให้บริการด้านพัสดุของฝ่ายบริหารพัสดุบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)เพียร, แก้วสวัสดิ์; Kaewsawadi, Pian
2002การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา กรุงเทพมหานครสมคิด, ภู่สุด; Poosud, Somkid
2006ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อฝ่ายพิธีการสินเชื่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่โสภาวรรณ, ทองเอม; Thongaim, Sopawan
Jul-2020การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีวรรณพร, จิตรสังวรณ์; Jitsangworn, Wannaporn
2019ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชากฎหมายกับชีวิตและสังคมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรียุทธศักดิ์, อร่ามดี; Aramdee, Yuthasak; มานิตย์, กุศลคุ้ม; Kusolkhum, Manit
2015การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเรียนรู้คำศัพท์คอมพิวเตอร์พร้อมภาพประกอบ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจุฑามาส, ศิริอังกูรวาณิช; Siriangkulvanich, Juthamas