Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 288 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2010แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญตามทัศนะของผู้บริหาร ผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือวิสามัญ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกทิศากร, กลิ่นบุบผา; Klinbubpha, Tisakorn
2009การจัดองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1กิรณา, ศิริปัญจนะ; Siripunjana, Kirana
2010ผลการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบางหัวเสือวรรธนภรณ์, ศรีสุข; Srisuk, Wanthanapron
2011ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขตการศึกษาที่ 4 กรุงเทพมหานครชุติมนฑณ์, นครชัย; Nakornchai, Chutimon
2010ผลของการปฏิรูปการศึกษาต่อครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3บุญยรัตน์, จ่ายพัตร; Jaipat, Bunyarat
2010คุณภาพชีวิตการทำงานของครูโรงเรียนในเครือภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เขตกรุงเทพมหานครวัลลิกา, ศรจันทร์; Sornchan, Wallika
2010คุณภาพชีวิตการทำงานของครูโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1พูลพันธุ์, ด้วงสวัสดิ์; Duangsawat, Poonpan
2009คุณลักษณะของครูผู้สอนที่ดีตามความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิชยกรรม โรงเรียนมิตรพลพณิชยการ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานครอุไรวรรณ , จันทรสวัสดิ์; Chantharasawad, Uraiwan
2010การพัฒนาครูของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3ประสงค์, ศรีนิล; Srinil, Prasong
2006ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานครกมลกร, คงแก้ว; Kongkaew, Kamolkorn