Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 101-110 of 1777 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2009การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการรักยิ้ม, เฮงหลี; Henglee, Rakyim
2012กระบวนการยุติธรรมชุมชน : ศึกษากรณีพื้นที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์พรวิศิษฐ์, แจ่มใส; Chamsai, Pronvisit
2009ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบล ในจังหวัดสมุทรปราการวราภรณ์, เฉลิมจักร์; Chalermiak, Varaporn
2007การปรับตัวทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยโซ่งบ้านตลาดควาย อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีน้ำทิพย์, ภูธนชัย; Poothanachai, Namtip
2015ประสิทธิผลของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดตาลเอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปินปภา, โสภณ; Sophon, Pinpapha
2016ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการให้เหตุผลวิชาหลักการตลาดของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ใช้การสอนแบบ MIAP และการสอนตามกระบวนการคิดฮิวริสติกส์ทักษพร, เชื้อสา; Chueasa, Thaksaphorn
2015ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารกับการบริหารสู่ความเป็นเลิศในสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีในกรุงเทพมหานครพระมหานรินทร์, บุราคร; Burakorn, PhramahaNarin
2015การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานครศรุดา, คงเพียรภาค; Kongpianpak, Saruda
2015การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเรื่องเพศศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานครวุฒินันท์, เรืองเอี่ยม; Ruangiam, Vuttinun
2014แนวทางการพัฒนาการจัดบริการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการในอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555-2559พระมหาสรรเสริญ, กระต่ายทอง; Krataithong, Phramaha Sansern