Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1641-1650 of 1720 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2020การพัฒนาและเปรียบเทียบการควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานด้วยอุปกรณ์ไร้สายโดยไม่พึ่งพาสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นแกนหลักในกระบวนการทำงานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยพิสุทธิ์พงศ์, คงรุ่งโชค; Kongrungchok, Pisutphong
2018การพัฒนาต้นแบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างอาชีพในพื้นที่ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการธัชกร, วงษ์คำชัย; Wongkumchai, Tachakorn; แอนนา, พายุพัด; Payupat, Anna; ฐัศแก้ว, ศรีสด; Srisod, Taskeow
2007การพัฒนาโปรแกรมอัจฉริยะควบคุมการทำงานหม้อหุงข้าวสุนทร, เกตุสุขาวดี; Ketsukavadee, Sunthorn; วิชิต, ดาราบถ; Darabot, Vichit; ประสิทธิ์, ภูสมมา; Phoosomma, Prasit; ไพรัช, จุลบุญญาสิทธิ์; Julabunyasit, Phairat; สถาพร, จำรัสเลิศลักษณ์; Jumruslertluksana, Sathaporn; สุชาติ, หัตถ์สุวรรณ; Hutsuwan, Suchat; ชาลี, อินทรชัย; Intaravichai, Chalee
2020ตัวแบบระบบเกรย์สำหรับการพยากรณ์โรคไข้เลือดออกปรีชา, เครือโสม; Khrueasom, Preecha; เฉลิมชัย, ภูริพัฒน์; Puripat, Chalermchai; พิณรัตน์, นุชโพธิ์; Nuchpho, Pinnarat
2019ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสมุทรปราการภัทรพล, พรหมมัญ; Prommun, Phattharapol
2018การออกแบบหนังสือส่งเสริมการท่องเที่ยว “วัดพระธาตุลำปางหลวง”นันทิยา, สมสรวย; ปัณณธร, สมสรวย
2016การศึกษากระบวนการเรียนรู้การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ และการนำไปใช้ประโยชน์ของประชาชนในชุมชนจังหวัดสมุทรปราการมงคล, พรสิริภักดี; Pornsiripakdee, Mongkol; พรศิริ, กองนวล; Kongnual, Pornsiri
2016แนวทางการเตรียมความพร้อมของอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่มีต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติกลับประเทศ กรณีศึกษา : จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรสาครเฉลิมชัย, ศุขไพบูลย์; Sukhapaiboon, Chalermchai; สิทธิชัย, ฝรั่งทอง; Farlangthong, Sittichai; วรพจน์, แสงอร่ามรุ่งโรจน์; Sangaramrungroj, Worapot; บัณฑิตา, สุขเจริญ; Sukcharoen, Bantita; ภูธร, กอดแก้ว; Kotkaew, Phtthon; วรพงษ์, โพล้งอยู่; pongyoou, Worrapong
2016การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรปราการในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนวสุธิดา, นักเกษม; Nakkasem, Wasutida
2016การจัดการความรักความใคร่ในที่ทำงานขององค์การธุรกิจในประเทศไทยจิระพงค์, เรืองกุน; Ruanggoon, Jirapong