Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 31-40 of 1722 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2013แนวทางการพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรมของวัดในอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ตามเกณฑ์มาตรฐานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพระมหาธนทรัพย์, คงสิน; Kongsin, Phramahatanasap
2007อวิชชาในพระสุตตันตปิฎกที่มีผลต่อปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาในสังคมไทยพระวิชัย, โพธิ์นอก; Phonok, Phra Wichai
2011ประสิทธิผลของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรียินดี, ธนาทิพย์อุดมโชค; Tanatip-udomchok, Yindee
2007ความเชื่อ และพิธีกรรมของการสวดพระคาถาชินบัญชรจินตพัฒน์, สิทธิ์เดชทรงพล; Sitdechthongpon, Chintapat
2015การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้พินท์สุดา, สุรมังกรวงศ์; Suramongkonwong, Pinsuda
2012พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านการให้บริการของคนขับรถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานครพัฒนรัตน์, พัฒนาสินธ์; Phatthanasin, Patanarat
2015บทบาทและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางด้านการเทศน์มหาชาติของ พระครูวินัยธร ดร.มานพ ปาละพันธ์พระครูสังฆรักษ์เพชรกำแพง, บุญมา; Bunma, Phrakhru Sangkharak Phetkampaeng
2014การบริหารจัดการวัดของเจ้าอาวาสในเขตการปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีพระครูวินัยธรถวิล, เรียบร้อย; Reabroy, Phrakhruwinaithontawin
2014ประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ในจังหวัดกาญจนบุรีปัทมาพร, เหลืองสอาด; Luangsaart, Pattamaporn
2015ประสิทธิผลของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโครงการพัฒนาจิตเพื่อพ่อ ณ วัดป่าเจริญราช จังหวัดปทุมธานีศศิญดา, ธนยศโสภณ; Thanayotsophon, Sasiyada