Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 35 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2020กระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ในตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการธัชกร, ภัทรพันปี; Phattaraphanpee, Tachakorn
2020การพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในตำบล บางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการธัชกร, ภัทรพันปี; Phattaraphanpee, Tachakorn
2020การใช้วิธีการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาวิธีการวิจัย สำหรับนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจันทิมา, ชุวานนท์; Chuwarnond, Chantima; ธนวรรณ, มั่นอ่วม; Manuam, Tanawan
2020ภูมิปัญญา ภูมิสารสนเทศและการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าอารยา, เกียรติก้อง; Giatgong, Araya; นงเยาว์, อุทุมพร; Utoomporn, Nongyao; จิระพงค์, เรืองกุน; Ruanggoon, Jirapong; ธุวพล, คงน้อย; Kongnoi, Thuwapol
2020การพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากกล้วยน้ำว้าผสมสมุนไพรจันวิภา, สุปะกิ่ง; Supaking, Janwipa
2020การพัฒนาน้ำสลัดและแซนวิชสเปรดจากน้ำส้มสายชูกล้วยนวลระหง, เทพวิวัฒน์จิต; Thepwiwatjit, Nualrahong
2020สื่อมัลติมีเดียเรื่อง "อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินกรณีศึกษา ผู้ป่วยหลอดเลือดในสมองแตก ตีบ ตัน"กัณฐิกา, รัตนบุรี
2020การศึกษาปัจจัยและแนวทางป้องกันตามหลักเบญจศีลเพื่อส่งเสริมการไม่กระทำความผิดซ้ำ ของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดสมุทรปราการศิลป์ชัย, ลีลิตธรรม; Leelitthum, Silchai; วงศกร, เพิ่มผล; Poempol, Wongsakorn
2020แนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพวาสนา, สังข์พุ่ม; Sangpum, Wassana
2020รูปแบบการพัฒนามัคคุเทศก์กลุ่มผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างการจัดการท่องเที่ยวโดย ชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนกุฏีจีน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรีธมนวรรณ์ เฟื่องประยูร; Fuangprayoon, Tamonwan; ณัฐสุภา, จิวศิวานนท์; Chewsiwanon, Natsupa