Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.001 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2020กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ จังหวัดสมุทรปราการจักรพันธ์, พรมฉลวย; Promchaluay, Jakkapan
2020ภูมิปัญญา ภูมิสารสนเทศและการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าอารยา, เกียรติก้อง; Giatgong, Araya; นงเยาว์, อุทุมพร; Utoomporn, Nongyao; จิระพงค์, เรืองกุน; Ruanggoon, Jirapong; ธุวพล, คงน้อย; Kongnoi, Thuwapol
2020การจัดการแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ชุมชน บนฐานเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่นนิธิภัทร, บาลศิริ; Balsiri, Nithipattara
2021การจัดการความรู้และการถอดบทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการสู่หลักสูตรสถานศึกษาในอำเภอเมืองสมุทรปราการจีรภัทร, อาดนารี; Ardnaree, Jeerapat; ปรีชา, ธนะวิบูลย์; Thanawiboon, Preecha; นงเยาว์, อุทุมพร; Utoomporn, Nongyao
2021การบริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนบางไส้ไก่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษานงเยาว์, อุทุมพร; Utoomporn, Nongyao