Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 99 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2020การพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในตำบล บางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการธัชกร, ภัทรพันปี; Phattaraphanpee, Tachakorn
2020การใช้วิธีการเรียนแบบผสมผสานในรายวิชาวิธีการวิจัย สำหรับนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจันทิมา, ชุวานนท์; Chuwarnond, Chantima; ธนวรรณ, มั่นอ่วม; Manuam, Tanawan
2020สื่อมัลติมีเดียเรื่อง "อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินกรณีศึกษา ผู้ป่วยหลอดเลือดในสมองแตก ตีบ ตัน"กัณฐิกา, รัตนบุรี
2021ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้บริโภคใช้ตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์ ICT กรุงเทพมหานครอมรชัย, รุ่งสุวรรณรัชต์; Rungsuwannarat, Amornchai
2022สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง 5 "โรคอ้วนลงพุง"นิมมานนท์, วงศ์สุริยะโชติ; พัชราภรณ์, แจ่มจำรัส
2022ระบบเว็บไซต์ e-Commerce ร้านขายโน้ตบุ๊ค มือสอง J&Fสมชาย, นามพรม; ณัฐพล, ยิ้มถนอม
2020การพัฒนาสื่อ เรื่อง โรค Coronavirus (COVID-19)อำไพ, จูมพลา; พิทยารัตน์, ลายพุ่ม
2022สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุดมพงษ์, ทองทา; จุฑาทิพย์, แก้วทา
2021สื่อมัลติมีเดียการ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่อง 10 วิธีดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ผกามาส, เล็กกลิ่น; ปัณณวิชญ์, เรือนศรีลา
2022การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ เรื่อง "5 โรคพันธุกรรมนำสู่รุ่นลูก"กัญญาวีร์, ศรีอ่ำดี; ธีรวัฒน์, บุญชินวุฒิกุล