Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-6 of 6 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2007ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา อาหารทะเลแช่แข็งพร้อมปรุงของบริษัท พรานทะเล จำกัดธารินี, พินเที่ยง; Pintieng, Tharinee
2006ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อรถจักรยาน : กรณีศึกษาผู้บริโภคในชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยบุณณะ, นพคุณ; Nopakoon, Boonna
2007ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการไปรษณีย์ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ในสังกัดสำนักงานไปรษณีย์นครหลวงใต้เดชา, บุญก่อสร้าง; Boonkosrang, Decha
2007ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนิวทรีไลท์ ของผู้บริโภค เขตบางพลัด กรุงเทพมหานครศรีอนงค์, คูณชัยพานิชย์; Khoonchaipanich, Srianong
2007ส่วนประกอบการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อไวน์ไทย กรณีศึกษา : บริษัท ไวน์ไทย 4 บริษัทจรูญ, จำปาปน; Jampapon, Jaroon
2006ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อปัจจัยทางการตลาดในร้านจิฟฟี่ กรณีศึกษา : สาขาวิภาวดี กม. 27วาสนา, ผดุงกิจสุวรรณ; Padungkijsuwan, Vasana