Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1814
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorสุวรรณา, รุจิโมระ-
dc.contributor.authorRujimora, Suwanna-
dc.contributor.authorฎายิน, พรยุทธพงศ์-
dc.contributor.authorPornyutthaphong, Dayin-
dc.date.accessioned2022-12-21T03:42:17Z-
dc.date.available2022-12-21T03:42:17Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.urihttp://cms.dru.ac.th/jspui/handle/123456789/1814-
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชนพร้อมจิตร เทศบาลตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชนพร้อมจิตร เทศบาลตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน: กรณีศึกษาชุมชนพร้อมจิตร เทศบาลตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนในชุมชนพร้อมจิตร เทศบาลตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย จำนวน 346 คน ตัวแทนชุมชน จำนวน 2 คน และตัวแทนครัวเรือน จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น 0.802 และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า Chi-Square ปรากฏผลดังนี้ ผลการวิจัยการศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชนพร้อมจิตร เทศบาลตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปน้อยคือ ด้านทัศนคติที่มีต่อการออม ด้านพฤติกรรมการออม ด้านความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน ด้านอุปสรรคในการออม และด้านรูปแบบการออมเงิน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน ได้แก่ เพศมีความสัมพันธ์กับรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และภาระรับผิดชอบโดยเฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพมีความสัมพันธ์กับภาระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน จำนวนบุตรมีความสัมพันธ์กับรายจ่าย และภาระรับผิดชอบโดยเฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพลในการออมเงิน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และภาระรับผิดชอบโดยเฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพมีความสัมพันธ์กับรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนไม่แตกต่างกัน ส่วนเพศมีความสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงิน อายุมีความสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงิน รายจ่าย ภาระรับผิดชอบโดยเฉลี่ยต่อเดือน และภาระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพมีความสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงิน รายจ่าย และภาระรับผิดชอบโดยเฉลี่ยต่อเดือน จำนวนบุตรมีความสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงิน และภาระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน และภาระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน อาชีพมีความสัมพันธ์กับผู้มีอิทธิพลในการออม การส่งเสริมที่ทำให้ออมเงินได้ ภาระรับผิดชอบโดยเฉลี่ยต่อเดือน และภาระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการสัมภาษณ์ตัวแทนชุมชน และตัวแทนครัวเรือน สามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมในการออมเงินของคนในชุมชนนั้นเป็นการออมเพื่อช่วยในเรื่องของการดำเนินชีวิตในประจำวัน โดยคนในชุมชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการออมเงิน มีการวางแผนชีวิตในครอบครัว โดยมีการตัดรายจ่ายทำให้การออมมากขึ้น หนี้สินลดลง และมีวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อใช้ในยามจำเป็น และเป็นมรดกให้บุตรหลาน วิธีการออมเงินจะนำไปออมกับสถาบันการเงิน ออมโดยฝากผ่านกองทุน ส่วนอุปสรรคในการออมเงินของครัวเรือน คือ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การมีรายได้น้อย รายจ่ายเยอะ การใช้จ่ายในงานสังคม สินค้าฟุ่มเฟือย และการขาดวินัยในการออมเงิน และประโยชน์ที่ได้จากการออมเงินนั้นทำให้รู้จักประหยัดเก็บออม ส่งผลให้ครอบครัวมีความสุข ไม่ต้องเป็นหนี้สินใคร สามารถพึ่งพาตนเองได้ และดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียงen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherDhonburi Rajabhat University. Research and Development Institute .en_US
dc.subjectการออมen_US
dc.subjectชุมชนพร้อมจิตรen_US
dc.subjectพฤติกรรมการออมen_US
dc.subjectการออมครัวเรือนen_US
dc.subjectบางบ่อen_US
dc.subjectสมุทรปราการen_US
dc.subjectมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีen_US
dc.titleการศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชนพร้อมจิตร เทศบาลตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการen_US
dc.title.alternativeStudy of household saving behavior : a case study of Promchit community, Khlongdan sub-district, Bangbo district, Samutprakan provinceen_US
dc.typeResearchen_US
Appears in Collections:Research Dhonburi Rajabhat University - งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Title.pdfปก87.62 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfบทคัดย่อ141.15 kBAdobe PDFView/Open
Acknowledgement.pdfกิตติกรรมประกาศ72.25 kBAdobe PDFView/Open
Table of content.pdfสารบัญ147.49 kBAdobe PDFView/Open
Unit 1.pdfบทที่ 1143.58 kBAdobe PDFView/Open
Unit 2.pdfบทที่ 2790.46 kBAdobe PDFView/Open
Unit 3.pdfบทที่ 3125.03 kBAdobe PDFView/Open
Unit 4.pdfบทที่ 41.29 MBAdobe PDFView/Open
Unit 5.pdfบทที่ 5587.07 kBAdobe PDFView/Open
Bib.pdfบรรณานุกรม132.67 kBAdobe PDFView/Open
Appendix.pdfภาคผนวก505.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.