Research Dhonburi Rajabhat University - งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Collection home page

Logo
Research Dru - งานวิจัย มรธ. เบื้องต้น

Copyright Of Dhonburi Rajabhat University - ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 289
Issue DateTitleAuthor(s)
2019การสังเคราะห์และเปรียบเทียบการค้นคว้าแบบอิสระของหลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกมลศักดิ์, วงศ์ศรีแก้ว; Wongsrikaew, Kamolsak
2019การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่ถั่วเหลืองเพาะงอกสำหรับผู้สูงอายุพรทิพย์, ธนรติกุล; Thanaratikul, Porntip
2019การพัฒนาสื่ออีเล็กทรอนิกส์สารสนเทศในย่านกะดีจีนภาคภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสุมิตรา, ด่านพาณิชย์; Danpanich, Sumitra
2022การศึกษาปัญหาและความต้องการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเสาวรส, สัทธาพงศ์; Saovaros, Satthapong
2021คำศัพท์เกี่ยวกับ ‘ช้าง’ในภาษาและวัฒนธรรมไทยวิชุดา, พรายยงค์; Prayyong, Vichuda
2019การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี โดยการใช้วิธี Micro Teaching และการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีปัทมา, ยิ้มสกุล; Yimsakul, Pattama
2019การจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการในการสืบสานและอนุรักษ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมฝั่งธนบุรี: กรณีศึกษาชุมชนกำแพงทองพัฒนาสุธิดารัตน์, มัทธวรัตน์; Mattavarat, Sutidarat; ชยาภรณ์, ศฤงคารทวีกุล; Salingkantaweekul, Chayaporn
2019นิทรรศการดิจิทัลศิลปกรรมกรุงธนบุรีทองเจือ, เขียดทอง; Khiatthong, Thongchue; ชาคริต, เกตุเรืองโรจน์; Ketruangroch, Chakrit; สมัชชา, อภิสิทธิ์สุขสันติ; Apisitsuksanti, Samutcha
2018การสร้างเครื่องเรียงและบีบอัดกระป๋องอลูมิเนียมอัตโนมัติสถาพร, จำรัสเลิศลักษณ์; Chamruslertlux, Sataporn
2018การพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตมีดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเชิงธุรกิจในกรุงเทพเฉลิมชัย, ศุขไพบูลย์; Sukpaiboon, Chalermchai
2018การพัฒนาระบบประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูผ่านอินเทอร์เน็ต สำหรับครูพี่เลี้ยง โรงเรียนในสังกัดจังหวัดสมุทรปราการณัฐชนัญ, เสริมศรี; Sermsri, Natchanun
2018เรือกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานครศิกษก, บันลือฤทธิ์; Banluelit, Siksaka; จิราภรณ์, กาญจนสุพรรณ; Kanchanasuphan, Jiraporn
2017การสร้างนวัตกรรมเสริมพลังเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเข้าสู่ยุคสังคมสูงวัยในทศวรรษหน้าโดยใช้ชุมชนและสถานศึกษาเป็นฐานปนัดดา, ยิ้มสกุล; Yimsakal, Panadda; วิไล, ตั้งจิตสมคิด; Tangchitsomkit, Wilai; วาสนา, เพิ่มพูล; Permpool, Wasana; นฤมล, ปภัสสรานนท์; Papatsaranon, Naruemon; วาสนา, สังข์พุ่ม; Sangpum, Wasana
2016การออกแบบเรขศิลป์สำหรับการสร้างอัตลักษณ์ และส่งเสริมภาพลักษณ์ชุมชนกุฎีจีนแสนชัย, ลิขิตธีรวุฒิ; Likhitteerawoot, Sanchai
2016ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมชุมชนมัสยิดฟัตฮุ้ลบารี เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครวาริด, เจริญราษฎร์; Charoenrad, Warid
2016การออกแบบไฟสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาด 500 โวลต์แอมป์ โดยใช้ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์เป็นแหล่งจ่ายพลังงานณัฐคมณ์, ไพศาลวัสยศ; Phaisanwatsayos, Nattakom; ประสิทธิ์, ภูสมมา; Phoosomma, Prasit; ประยุทธ, นิสภกุล; Nissapakul, Prayuth
2015การพัฒนาระบบสารสนเทศครูที่ปรึกษาศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา จังหวัดสมุทรปราการภัทรพล, พรหมมัญ; Prommun, Phattharapol
2021การศึกษาปัจจัยในการกำกับตนเองที่ส่งผลต่อการรู้สารสนเทศของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มรัตนโกสินทร์ณิชชา, ชำนิยนต์; Chamniyon, Nitcha; สุธิดา, ชาญวารินทร์; Chanwarin, Suthida; ละมัย, พันธุระ; Phanthura, Lamai
2021การบริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนบางไส้ไก่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษานงเยาว์, อุทุมพร; Utoomporn, Nongyao
2021การจัดการความรู้และการถอดบทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการสู่หลักสูตรสถานศึกษาในอำเภอเมืองสมุทรปราการจีรภัทร, อาดนารี; Ardnaree, Jeerapat; ปรีชา, ธนะวิบูลย์; Thanawiboon, Preecha; นงเยาว์, อุทุมพร; Utoomporn, Nongyao
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 289