Research Dhonburi Rajabhat University - งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Collection home page

Logo
Research Dru - งานวิจัย มรธ. เบื้องต้น

Copyright Of Dhonburi Rajabhat University - ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 231
Issue DateTitleAuthor(s)
2020การพัฒนาเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากกล้วยน้ำว้าผสมสมุนไพรจันวิภา, สุปะกิ่ง; Supaking, Janwipa
2020ภูมิปัญญา ภูมิสารสนเทศและการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าอารยา, เกียรติก้อง; Giatgong, Araya; นงเยาว์, อุทุมพร; Utoomporn, Nongyao; จิระพงค์, เรืองกุน; Ruanggoon, Jirapong; ธุวพล, คงน้อย; Kongnoi, Thuwapol
2020การพัฒนาน้ำสลัดและแซนวิชสเปรดจากน้ำส้มสายชูกล้วยนวลระหง, เทพวิวัฒน์จิต; Thepwiwatjit, Nualrahong
2019การพัฒนายานพาหนะไฟฟ้าโดยใช้ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์เป็นแหล่งจ่ายพลังงานช่วงชะลอเบรกและช่วงเบรกประสิทธิ์, ภูสมมา; Phoosomma, Prasit
2019การสร้างเครื่องอัดประจุไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงด้วยเทคนิคสวิตชิ่งความถี่สูงสำหรับยานพาหนะไฟฟ้าประยุทธ, นิสภกุล; Nisapakul, Prayut
2020รูปแบบการพัฒนามัคคุเทศก์กลุ่มผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างการจัดการท่องเที่ยวโดย ชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนกุฏีจีน แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรีธมนวรรณ์ เฟื่องประยูร; Fuangprayoon, Tamonwan; ณัฐสุภา, จิวศิวานนท์; Chewsiwanon, Natsupa
2017อิทธิพลศิลปกรรมจีนแบบพระราชนิยมในวัดไทย ฝั่งธนบุรี สู่การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ร่วมสมัยพัณณ์ภัสสร, ทรัพย์ประเสริฐ; Sapprasert, Panpassorn
2019การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตน้ำกระเจี๊ยบผสมน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำเชื่อมกระเจี๊ยบกมลทิพย์, โตเมศน์; Tomet, Kamonthip; ธมนวรรณ์, เฟื่องประยูร; Fuangprayoon, Tamonwan
2018การพัฒนาระบบเครื่องมือวัดระดับน้ำในบ่อเลี้ยงปลาสลิดเพื่อพื้นที่อำเภอบางพลีธีรวุฒิ, แสวงบุญ; Savangboon, Teerawut
2019นวัตกรรมบริการสำหรับผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาสถานบริการดูแลระยะยาวในเขต กรุงเทพมหานครจิระพงค์, เรืองกุน; Ruanggoon, Jirapong
2020การศึกษาวัสดุปลูกจากกาบกล้วยและขี้เลื่อยวงจันทร์, นุ่นคง; Nunkong, Wongjun
2020การศึกษาปัจจัยและแนวทางป้องกันตามหลักเบญจศีลเพื่อส่งเสริมการไม่กระทำความผิดซ้ำ ของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดสมุทรปราการศิลป์ชัย, ลีลิตธรรม; Leelitthum, Silchai; วงศกร, เพิ่มผล; Poempol, Wongsakorn
2019ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชากฎหมายกับชีวิตและสังคมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรียุทธศักดิ์, อร่ามดี; Aramdee, Yuthasak; มานิตย์, กุศลคุ้ม; Kusolkhum, Manit
2020แนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพวาสนา, สังข์พุ่ม; Sangpum, Wassana
2019ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสมุทรปราการภัทรพล, พรหมมัญ; Prommun, Phattharapol
2019ยานพาหนะไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ กรณีศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนกับสถานประกอบการประสิทธิ์, ภูสมมา; Phoosomma, Prasit
2017“บทบาทตัวละครในละครโทรทัศน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ”พรเทพ, เจริญกิจ
2020การพัฒนาและเปรียบเทียบการควบคุมระบบไฟฟ้าภายในอาคารพักอาศัยแบบผสมผสานด้วยอุปกรณ์ไร้สายโดยไม่พึ่งพาสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นแกนหลักในกระบวนการทำงานเพื่อความประหยัดและปลอดภัยพิสุทธิ์พงศ์, คงรุ่งโชค; Kongrungchok, Pisutphong
2020ตัวแบบระบบเกรย์สำหรับการพยากรณ์โรคไข้เลือดออกปรีชา, เครือโสม; Khrueasom, Preecha; เฉลิมชัย, ภูริพัฒน์; Puripat, Chalermchai; พิณรัตน์, นุชโพธิ์; Nuchpho, Pinnarat
2007การพัฒนาโปรแกรมอัจฉริยะควบคุมการทำงานหม้อหุงข้าวสุนทร, เกตุสุขาวดี; Ketsukavadee, Sunthorn; วิชิต, ดาราบถ; Darabot, Vichit; ประสิทธิ์, ภูสมมา; Phoosomma, Prasit; ไพรัช, จุลบุญญาสิทธิ์; Julabunyasit, Phairat; สถาพร, จำรัสเลิศลักษณ์; Jumruslertluksana, Sathaporn; สุชาติ, หัตถ์สุวรรณ; Hutsuwan, Suchat; ชาลี, อินทรชัย; Intaravichai, Chalee
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 231