Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 1499  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1996การศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานจริงและความคาดหวังในงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของกรมป่าไม้ศศิธร, พลัตถเดช; Palattadej, Sasithorn
2001บทบาทของภาคธุรกิจในการช่วยเหลือสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครตามสภาพความเป็นจริงและความคาดหวังตามการรับรู้ของนักธุรกิจศรินธร, พงศ์ประภากร; Pongprapakorn, Sarinthorn
2001การศึกษาสภาพการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค การนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครเกรียงเลิศ, ติรธรรมเจริญ; Tirathamcharoen, Krianglert
2001การศึกษาความพร้อมของกระบวนการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปีศรีนวล, ลัภกิตโร; Lapakittaro, Srinuan
2001พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนตามความเป็นจริง และความคาดหวังตามการรับรู้ของกรรมการโรงเรียนในสำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครประภัสสร, หุ่นแก้วชมภู; Hoonkaewchompoo, Prapassorn
2001การศึกษาสภาพการดำเนินงานตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มที่ 7 สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครปรียา, ชูโชติ; Chuchote, Preeya
2001การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการโรงเรียนในกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกัดกรุงเทพมหานครศรีสวรรค์, จันทรมาศ; Jantramas, Srisawan
2001บทบาทการช่วยเหลือโรงเรียนของชุมชน ตามที่เป็นจริงและคาดหวังตามการรับรู้ของคณะกรรมการชุมชน ในกลุ่มโรงเรียนกรุงธนเหนือยุพเรศ, นีละนิยม; Neelaniyom, Yuphares
2001การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานอนามัยโรงเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1สุทธิรัตน์, ศรีเกษม; Srikasem, Suthiratana
2001สาเหตุของความขัดแย้งและวิธีการจัดการกับความขัดแย้งตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครวิภาวี, เจียมบุศย์; Jeambush, Wipawee
2002ทัศนะต่อการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ระหว่างผู้ที่ครอบครองกับผู้ที่ไม่ครอบครองโทรศัพท์เคลื่อนที่ : ศึกษาเฉพาะกรณีนักศึกษา สถาบันราชภัฏธนบุรี กับมหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์พรทิพย์, วรรณทิม; Wannatim, Pornthip
2002พฤติกรรมสุขภาพสตรีวัยหมดประจำเดือนที่มารับบริการคลีนิค วัยหมดประจำเดือน ของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2545รุ่งนภา, อุทปา; Utapa, Rungnapa
2002ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางจิตวิทยาสังคมกับความต้องการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษามณฑา, เหมศิริ; Hemsiri, Monta
2002มารยาทไทย : วัฒนธรรมบนรากฐานของพระพุทธศาสนาเฉลิมศรี, พลายพงษา; Plaipongsa, Chalermsri
2002คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในจังหวัดสมุทรปราการสิริพันธ์, มั่นทน; Muinton, Siripan
2002ความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริการท่าเรือกรุงเทพพัฒนะ, วัฒนปรีชากุล; Vhatanapreechakul, Phatana
2002พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานครวิริยาภรณ์, เจริญชีพ; Charernsheep, Wiriyaporn
2002ความคิดเห็นของทหารกองประจำการต่อการเข้ารับการศึกษานอกระบบโรงเรียนธวัชชัย, ทับทิมสงวน; Thabthimsanguan, Thawatchai
2002การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา กรุงเทพมหานครสมคิด, ภู่สุด; Poosud, Somkid
2002การศึกษาพิธีกรรมประเพณีงานศพ ของชาวไทเขิน ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่อวยชัย, ตั้งเตรียมใจ; Tangtriamjai, Uaychai