Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 1720  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
1996การศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติงานจริงและความคาดหวังในงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของกรมป่าไม้ศศิธร, พลัตถเดช; Palattadej, Sasithorn
2001บทบาทของภาคธุรกิจในการช่วยเหลือสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครตามสภาพความเป็นจริงและความคาดหวังตามการรับรู้ของนักธุรกิจศรินธร, พงศ์ประภากร; Pongprapakorn, Sarinthorn
2001การศึกษาสภาพการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค การนิเทศภายในของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครเกรียงเลิศ, ติรธรรมเจริญ; Tirathamcharoen, Krianglert
2001การศึกษาความพร้อมของกระบวนการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปีศรีนวล, ลัภกิตโร; Lapakittaro, Srinuan
2001พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนตามความเป็นจริง และความคาดหวังตามการรับรู้ของกรรมการโรงเรียนในสำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครประภัสสร, หุ่นแก้วชมภู; Hoonkaewchompoo, Prapassorn
2001การศึกษาสภาพการดำเนินงานตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มที่ 7 สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครปรียา, ชูโชติ; Chuchote, Preeya
2001บทบาทการช่วยเหลือโรงเรียนของชุมชน ตามที่เป็นจริงและคาดหวังตามการรับรู้ของคณะกรรมการชุมชน ในกลุ่มโรงเรียนกรุงธนเหนือยุพเรศ, นีละนิยม; Neelaniyom, Yuphares
2001การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานอนามัยโรงเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1สุทธิรัตน์, ศรีเกษม; Srikasem, Suthiratana
2001สาเหตุของความขัดแย้งและวิธีการจัดการกับความขัดแย้งตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครวิภาวี, เจียมบุศย์; Jeambush, Wipawee
2001การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการโรงเรียนในกลุ่มรัตนโกสินทร์ สังกัดกรุงเทพมหานครศรีสวรรค์, จันทรมาศ; Jantramas, Srisawan
2002การศึกษาพิธีกรรมประเพณีงานศพ ของชาวไทเขิน ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่อวยชัย, ตั้งเตรียมใจ; Tangtriamjai, Uaychai
2002ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และจิตวิทยา กับการร้องขอและไม่ร้องขอเข้ากองประจำการของทหารกองเกินสมพิศ, เพิ่มพูล; Permpool, Somplt
2002การติดตามผลการอบรมหลักสูตรระยะสั้นผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522สมมาศ, สมบัติดี; Sombatdee, Sommard
2002ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนให้เป็นประชาคมท้องถิ่น : กรณีศึกษาชุมชนเขตสาทร กรุงเทพมหานครธวัชชัย, ปิยนนทยา; Piyanonthaya, Thawatchai
2002พฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานครจันทรวิภา, อ่อนพึ่ง; Onphueng, Chantaravipa
2002ปัจจัยทางจิตสังคมที่มีผลต่อการทำงานของตำรวจสายตรวจที่ยึดหลักอุดมคติตำรวจ กองบังคับการตำรวจนครบาล 6สันติชัย, หนูทอง; Nuthong, Santichai
2002ศึกษาปัจจัยการบริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของนักเรียนที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครชาลี, อินทร์จันทร์; Intrajan, Charlee
2002แบบผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่ได้รับและไม่ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครปฐมทิพากร, ช้างมิ่ง; Changming, Tipakorn
2002อิทธิบาท 4 และลักษณะทางจิตที่มีผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของนักศึกษาในโรงเรียนเอกชนประเภทช่างอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครเกรียงศักดิ์, ราชโคตร์; Rachakot, Kriangsak
2002พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครจารุณี, กาญจะโนสถ; Kanchanosotha, Jarunee