Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/612
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorวันทนา, แก้วกล้าปัญญาเจริญ-
dc.contributor.authorKeawklapanyachareon, Wantana-
dc.date.accessioned2017-09-06T12:14:07Z-
dc.date.available2017-09-06T12:14:07Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.urihttp://cms.dru.ac.th/jspui/handle/123456789/612-
dc.description.abstractงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากระบวนการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อกิจกรรมวงโยธวาทิตของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม 2) ศึกษาเงื่อนไขที่ส่งผลต่อกิจกรรมวงโยธวาทิตของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม และ 3) ศึกษาผลกระทบจากการบริหารจัดการกิจกรรมวงโยธวาทิตของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเลือกโรงเรียนวัดสุทธิวราราม โรงเรียนดีเด่นด้านดนตรีเป็นสนามวิจัย กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ครูผู้สอนดนตรี ผู้ปกครอง สมาชิกวงดุริยางค์โรงเรียนวัดสุทธิวราราม อดีตผู้บริหาร อดีตสมาชิกวงดุริยางค์ และผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 47 คน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การสังเกต การสัมภาษณ์ระดับลึก การสนทนากลุ่ม และการศึกษาเอกสารหลักฐาน วิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อกิจกรรมวงโยธวาทิตของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม มี 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน 2) การมอบหมายงานและการกระจายอำนาจ 3) การสนับสนุนการปฏิบัติงาน 4) การกำกับติดตาม นิเทศ โดยพบเงื่อนไขที่ส่งผลต่อกิจกรรมวงโยธวาทิตของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม 3 ด้าน คือ 1) ด้านบุคลากร ประกอบด้วย 1.1) ผู้บริหาร เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม ให้การสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาวง 1.2) ครู เป็นครูที่เห็นความสำคัญของกิจกรรมดนตรีและมีความเข้าใจในตัวนักเรียน ครูมีความเสียสละ อุทิศเวลาเพื่อสอนเสริมให้นักเรียนที่พลาดโอกาสในการเรียนปกติเพราะต้องไปซ้อมดนตรี ครูมีความรักในองค์กร พร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมด้านดนตรีของโรงเรียน อันนำไปสู่ความสำเร็จสูงสุด ครูมีความสามัคคี ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้เป็นอย่างดี 1.3) นักเรียน เป็นนักเรียนที่มีความรักความสนใจด้านดนตรี มีความสามารถด้านดนตรี มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเล่นดนตรีให้เก่ง มีความเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อความพร้อมของวง 1.4) ผู้ปกครอง เป็นผู้ส่งเสริมให้ลูกหลานมาเป็นสมาชิกวง สนับสนุนทั้งด้านงบประมาณและการเลี้ยงอาหารในเวลาฝึกซ้อม มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการฝึกฝนดนตรีให้กับลูกหลานของตน มีความเสียสละเวลาและทุนทรัพย์ในการติดตามชมการฝึกซ้อมและการแข่งขันของบุตรหลาน มีการให้กำลังใจกับบุตรหลานของตนเองในการเล่นดนตรี 1.5) ครูผู้ฝึกซ้อม เป็นผู้ที่สมาชิกวงดุริยางค์ให้ความรัก เคารพ และเชื่อฟัง ครูผู้ฝึกซ้อมทุ่มเทจิตใจและเวลาเพื่ออบรมสั่งสอนให้นักเรียนที่เป็นสมาชิกวงมีความสามารถด้านดนตรีอย่างเต็มกำลัง 1.6 ศิษย์เก่า เป็นผู้ที่เข้ามาร่วมเป็นครูฝึกซ้อมดนตรีให้กับนักเรียนที่เป็นสมาชิกในวงอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 2) ด้านงบประมาณ พบว่า วงดุริยางค์ ได้รับงบประมาณสูงเป็นลำดับที่ 3 ของงบประมาณที่โรงเรียนจัดสรรให้กับกิจกรรมต่างๆ และยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกอีกด้วย 3) ด้านสถานที่ พบว่า ที่ตั้งของสถานที่ในโรงเรียนเอื้อต่อการฝึกซ้อมดนตรี ลักษณะของชุมชนรอบข้างที่มีช่วงเวลาที่เสียงดนตรีไม่รบกวนซึ่งกันและกัน สำหรับ ผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการบริหารจัดการด้านดนตรีของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ประกอบด้วย 1) ผลกระทบต่อนักเรียนที่เป็นสมาชิกวงดุริยางค์โรงเรียนวัดสุทธิวราราม คือ ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความมีสัมพันธภาพที่ดีของสมาชิกในวงและผู้ที่เกี่ยวข้อง ความสำเร็จในชีวิตของสมาชิกในวงทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 2) ผลกระทบต่อการบริหารจัดการด้านวิชาการของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม คือ มีการพัฒนางานจัดโครงสร้างสาระการเรียนรู้ด้านดนตรี มีการพัฒนางานจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านดนตรี 3) ผลกระทบต่อความภาคภูมิใจในชื่อเสียงของโรงเรียนที่เกิดขึ้นกับนักเรียน อาจารย์ ผู้ปกครอง ชุมชน และประชาชนทั่วไปen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherDhonburi Rajabhat University. Office of Academic Resources And Information Technology.en_US
dc.subjectกิจกรรมของนักเรียน - การบริหารen_US
dc.subjectวงโยธวาทิต - การบริหารen_US
dc.subjectโรงเรียนวัดสุทธิวรารามen_US
dc.titleกระบวนการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อกิจกรรมวงโยธวาทิตของโรงเรียนวัดสุทธิวรารามen_US
dc.title.alternativeThe Management Process Effecting The Military Band Of Watsuthiwararam Schoolen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Thesis Dhonburi Rajabhat University - วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
title 1.pdfปก340.59 kBAdobe PDFView/Open
title 2.pdfหน้าอนุมัติ331.92 kBAdobe PDFView/Open
abstract.pdfบทคัดย่อ1.03 MBAdobe PDFView/Open
acknowledgement.pdfกิตติกรรมประกาศ476.86 kBAdobe PDFView/Open
table of contents.pdfสารบัญ1.04 MBAdobe PDFView/Open
unit 1.pdfบทที่ 11.65 MBAdobe PDFView/Open
unit 2.pdfบทที่ 232.52 MBAdobe PDFView/Open
unit 3.pdfบทที่ 31.34 MBAdobe PDFView/Open
unit 4.pdfบทที่ 44.72 MBAdobe PDFView/Open
unit 5.pdfบทที่ 56.87 MBAdobe PDFView/Open
unit 6.pdfบทที่ 612.49 MBAdobe PDFView/Open
unit 7.pdfบทที่ 76 MBAdobe PDFView/Open
bib.pdfบรรณานุกรม1.63 MBAdobe PDFView/Open
appendix.pdfภาคผนวก2.26 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.