Thesis Dhonburi Rajabhat University - วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Collection home page

Logo
Thesis Dru-วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มรธ. เบื้องต้น

Copyright Of Dhonburi Rajabhat University - ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1146
Issue DateTitleAuthor(s)
2021ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้บริโภคใช้ตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์ ICT กรุงเทพมหานครอมรชัย, รุ่งสุวรรณรัชต์; Rungsuwannarat, Amornchai
2018ปัญหาหนี้สินของพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการประหยัด, โพธิ์แก้ว; Pokaew, Prayad
2018นโยบายการจัดระเบียบทางเท้าของกรุงเทพมหานครกับการปรับตัวของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยปุณิกา, ทองโสม; Thongsom, Punika
2018ปัญหาหนี้บัตรเครดิตของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการนิเวชน์, บัวดิษฐ์; Buadit, Niwet
2018ความคิดเห็นของพนักงานต่อการดำเนินงานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ของบริษัท วรรณภพ จำกัดสิทธิพงษ์, เจดีย์ศรี; jadeesri, Sittipong
2018มาตรการของนโยบายการพัฒนาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวณัฐฏิญา, วรรณสุข; Wannasuk, Nattiya
2018ความมั่นคงในชีวิตของพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการวิสิทธิศักดิ์, ฤทธิรงค์; Rittirong, Wisittisak
2018การพัฒนาบุคลากรผ่านหลักสูตรที่จัดโดยพระไพศาล วิสาโลวิมลวรรณ, รักสัตย์มั่น; Raksatman, Wimonwan
2018ความคิดเห็นบุคลากรทางการแพทย์ต่อประสิทธิภาพระบบจัดยาอัตโนมัติของโรงพยาบาลรัฐในภาคตะวันออกอุกฤษฏ์, หมั่นภักดี; Manpakdee, Aukrit
2018การบริหารจัดการงานวิชาการกับการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ของโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนในเครือโรงเรียนสารสาสน์ เขตกรุงเทพมหานครศุภสุตา, วิทศาสตร์; Wittasat, Supasuta
2018ปัญหาการนำตัวชี้วัดมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครจิตตนา, จันทพันธ์; Chanthaphan, Jittana
2018วิธีการจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดกลุ่มกรุงเทพใต้กุศล, ชุมมุง; Chummung, Kusol
2018ชุมชนชานเมืองกับความรู้สึกมั่นคงในชีวิตเอกพจน์, ศรีสุข; Srisuk, Ekapoj
2018ทัศนะต่อนโยบายห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษาณัฏฐ์ปวินท์, ปฐมโภคินกุล; pathamaphokhinkun, Natpawin
2018การบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนหลายสัญชาติของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครอริญา, พึ่งป่า; Puingpa, Ariya
2018ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6ธัมนูญ, อุ่นศิริ; Aunsiri, Thummanoon
2018การพัฒนากองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอังศุมาลิน, ลิขิตวรการกุล; Likhitworakankun, Angsumarin
2018ความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัท เอเพ็กซ์ พลาสเทค จำกัดปราณี, ปาริฉัตต์กุล; Parichutkul, Pranee
2018การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนของศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรีฐิตารีย์, ธนมิตรานนท์; Thanamittanont, Titaree
2018แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ตอนนอก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการรัตนศักดิ์, เนียมโสภา; Nemsopa, Rattanasak
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1146