Thesis Dhonburi Rajabhat University - วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Collection home page

Logo
Thesis Dru-วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มรธ. เบื้องต้น

Copyright Of Dhonburi Rajabhat University - ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1163
Issue DateTitleAuthor(s)
2019การจัดการความเสี่ยงในการทำงานของ บริษัท ไทยยางกิจไพศาล จำกัด (สำนักงานใหญ่)อภิญญา, สินธพทอง; Sintopthong, Apinya
2019ส่วนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำเชื่อมอ้อยของวิสาหกิจชุมชนเกษตรบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรีสุพัตรา, เนียมน้อย; Niamnoi, Suphattra
2018การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์อภิมานศุภนภา, สิมะพรชัย; Simapornchai, Supanapa
2018การปฏิบัติงานของสำนักงานบัญชีตามข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี จังหวัดสมุทรปราการวิมลพรรณ, พลขันธ์; Polkhan, Wimolpan
2019การตัดสินใจซื้อเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานครวรรณภา, แซ่เอี้ยว; Sae-aiao, Wannapa
2019ความพึงพอใจของลูกค้าในการรับบริการระบบติดตามยานพาหนะของบริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดวรชาติ, จารุเดชา; Jarudecha, Worachart
2019ความคิดเห็นอาสายุวกาชาดในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ของสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานครมยุรฉัตร, อินทนา; Intana, Mayurachat
2019บรรยากาศภายในองค์กรกับความผูกพันองค์กรของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สังกัดสำนักงานเขตอ้อมน้อยภัสสร, ศรีรุ่งเรืองชัย; Srirungruangchai, Phatsorn
2018ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1เพชร, ศรีพุทธา; Sriputta, Pecth
2019แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานเขตการเดินรถที่ 5 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพพิกุล, ชิณณะพงศ์; Chinnapong, Pikul
2019การจัดการแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0ศุภวัฒน์, บุญทอง; Boonthong, Supawat
2018แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาปภัสสิริย์, ชากิตติวัฒน์; Chakittiwat, Papatsiri
2018ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สำนักงานเขตพื้นที่บริการและการขายเขต 16ธัญลักษณ์, จั่นมุ้ย; Janmuy, Tanyalax
2019คุณภาพการให้บริการของสำนักงานบัญชี บริษัท ริชไลน์ การบัญชีและวีซ่า จำกัดธัชธรรม์, เสนาะกลาง; Sanorklang, Tudchatum
2018การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกซื้อสินค้าของห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขาจรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานครณัฐพล, เมืองเจริญ; Muangcharoen, Nattapon
2018การเลือกซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานครกิตติศักดิ์, ลำปะละ; Lampala, Kittisak
2018การบริหารความเสี่ยงของผู้ประกอบการจำหน่ายเหล็กและเหล็กกล้าในกรุงเทพมหานครกงไกร, ภากรธนสาร; Phakornthanasarn, Kongkrai
2021ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ผู้บริโภคใช้ตัดสินใจเลือกซื้ออุปกรณ์ ICT กรุงเทพมหานครอมรชัย, รุ่งสุวรรณรัชต์; Rungsuwannarat, Amornchai
2018ปัญหาหนี้สินของพนักงานโรงแรมระดับปฏิบัติการประหยัด, โพธิ์แก้ว; Pokaew, Prayad
2018นโยบายการจัดระเบียบทางเท้าของกรุงเทพมหานครกับการปรับตัวของผู้ค้าหาบเร่แผงลอยปุณิกา, ทองโสม; Thongsom, Punika
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 1163