Browsing by Author ธัชกร, ภัทรพันปี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2020กระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ในตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการธัชกร, ภัทรพันปี; Phattaraphanpee, Tachakorn
2018กระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุในตาบลบางปลา อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการธัชกร, ภัทรพันปี; Phattaraphanpee, Thatchakorn
2020การพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในตำบล บางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการธัชกร, ภัทรพันปี; Phattaraphanpee, Tachakorn
2015การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีศึกษา กลุ่มธุรกิจการเพาะเห็ด ในพื้นที่รอบสนามบินสุวรรณภูมิ ฉบับสมบูรณ์ธัชกร, ภัทรพันปี; Phattaraphanpee, Thatchakorn
2015การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการธัชกร, ภัทรพันปี; Phattaraphanpee, Thatchakorn; ณัฐสุภา, จิวศิวานนท์; Chiewsivanond, Natsupa; วีรชัย, คำธร; Kamthorn, Wirachai
2017แนวทางการยกระดับรายได้อย่างยั่งยืนของผู้ประกอบอาชีพสามล้อถีบในจังหวัดสมุทรปราการธัชกร, ภัทรพันปี; Phattaraphanpee, Tachakorn; ณัฐสุภา, จิวศิวานนท์; Chiewsivanond, Natsupa