Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1287
Title: การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : กรณีศึกษา กลุ่มธุรกิจการเพาะเห็ด ในพื้นที่รอบสนามบินสุวรรณภูมิ ฉบับสมบูรณ์
Other Titles: The development for Competitive Advantage of Small and Medium Enterprises (SMEs) : Cluster Mushroom business in Area around Suwannaphomi Airport
Authors: ธัชกร, ภัทรพันปี
Phattaraphanpee, Thatchakorn
Keywords: การแข่งขัน
เครือข่ายวิสาหกิจ
ธุรกิจการเพาะเห็ด
งานวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Issue Date: 2015
Publisher: Dhonburi Rajabhat University. Office of Academic Resources And Information Technology.
Abstract: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพบริบทของกลุ่มเครือข่ายธุรกิจการเพาะเห็ดของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่รอบสนามบินสุวรรณภูมิ (2)เพื่อศึกษาการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจการเพาะเห็ด ในพื้นที่รอบสนามบินสุวรรณภูมิ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 125 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ประเด็นสำคัญของผู้สัมภาษณ์ และการใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีผลการศึกษาดังนี้ (1)สภาพบริบทกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจการเพาะเห็ด กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนและกลุ่มผู้บริโภคให้ความสำคัญในประเด็นเกี่ยวกับสภาพธุรกิจเพาะเห็ด การลงทุน การจ้างแรงงาน ขนาดของที่ดิน การสร้างเครือข่ายเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ การสร้างนวััตกรรมใหม่และหน่วยงานที่สนับสนุน (2) การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มเครือข่ายธุรกิจการเพาะเห็ด พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นชายอายุระหว่าง 25-59 ปี มีการศึกษามัธยม เป็นวิสาหกิจขนาดเล็ก มีการบริหารงานเป็นครอบครัวใช้ทุนส่วนตัวระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจ 5-10 ปี มีที่ดินของตนเอง มีการจ้างส่วนใหญ่เป็นคนไทย โดยจ่ายค่าจ้างเป็นรายวัน การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจที่เกี่ยวข้องและการสนับสนุนในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก (x=3.98) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านคือ ด้านการสร้างนวัตกรรมใหม่ (x=4.00) เช่น การคิดประดิษฐ์เครื่องมือในการผลิต การวิจัยและพัฒนาผลผลิต การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ด้านการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ (x=3.93) เช่น การรวมกลุ่มเป็นสมาชิกของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง การแลกเปลี่ยนเทคนิคและความรู้ในธุรกิจ การเชื่อมโยงความคิดและประสบการณ์ในธุรกิจ เป็นต้น ด้านการเกิดธุรกิจใหม่และ การขยายธุรกิจเดิมมาก (x=3.93) เช่นการเพิ่มคุณค่าและระยะเวลาการเน่าเสียของผลิตภัณฑ์ การยอมรับและภักดีต่อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของตลาด ด้านการลดต้นทุนการผลิตอยู่ในระดับมาก (x=3.83) เช่น การจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบร่วมกัน การเชื่อมโยงช่องทางการตลาดร่วมกัน การเชื่อมโยงตลาดร่วมกัน เป็นต้น และการพัฒนาในความสามารถการแข่งขันในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก (x=3.91) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านเงื่อนไขปัจจัยการผลิต (x=4.15) เช่น ระบบการขนส่งที่ช่วยลดต้นทุนและรักษาคุณภาพวัตถุดิบ/ผลผลิต การเชื่อมโยงของสถาบันการเงิน สนับสนุนการลงทุนทั้งระบบ(ผู้จำหน่ายเชื้อเห็ด ผู้ผลิตเชื้อเห็ด และผู้รับซื้อเห็ด) เป็นต้น ด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน (x=3.94) เช่น การมีแหล่งผลิตหัวเชื้อเห็ด การมีกิจการผลิตวัตถุดิบเพาะเห็ด เช่น ขี่เลื่อย กะลาปาล์ม ฟางอัด เป็นต้น การเชื่อมโยงสถาบันทางวิชาการและองค์กรสนับสนุนอาทิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ องค์กรขนส่ง/บริการ ชมรมการเพาะเห็ด เป็นต้น ด้านการแข่งขันและกลยุทธ์ (x=3.84) เช่น การใช้มาตรฐานสินค้าปลอดภัย การพัฒนาเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิต การใช้กลยุทธ์ตราสินค้า การใช้กลยุทธ์เชิงรุก คือ การแปรรูปเห็ด เป็นต้น และ ด้านเงื่อนไขอุปสงค์ (x=3.72) เช่น การมีช่องทางขยายตลาดในจังหวัดและนอกพื้นที่ การได้รับการสั่งซื้อ จากผู้บริโภคในประเทศเป็นจำนวนมาก และการปรับเปลี่ยนสินค้าตามอำนาจซื้อของผู้บริโภค เป็นต้น
URI: http://cms.dru.ac.th/jspui/handle/123456789/1287
Appears in Collections:Research Dhonburi Rajabhat University - งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Title.pdfปก556.3 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfบทคัดย่อ872.05 kBAdobe PDFView/Open
Acknowledgement.pdfกิตติกรรมประกาศ35.9 kBAdobe PDFView/Open
Table of contents.pdfสารบัญ701.63 kBAdobe PDFView/Open
Unit 1.pdfบทที่ 1831.46 kBAdobe PDFView/Open
Unit 2.pdfบทที่ 25.01 MBAdobe PDFView/Open
Unit 3.pdfบทที่ 3362.92 kBAdobe PDFView/Open
Unit 4.pdfบทที่ 43.04 MBAdobe PDFView/Open
Unit 5.pdfบทที่ 51.77 MBAdobe PDFView/Open
Bib.pdfบรรณานุกรม133.26 kBAdobe PDFView/Open
Appendix.pdfภาคผนวก6.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.