Browsing by Author Kamthorn, Wirachai

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2016กระบวนการกลุ่มพลิกพื้นผืนป่าเพื่อการเรียนรู้ก้าวสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาป่าชุมชนภูน้อย (บ้านนาเจริญ) หมู่ 9, 18 ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิวีรชัย, คำธร; Kamthorn, Wirachai
2014การวิเคราะห์องค์ประกอบความพร้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนวีรชัย, คำธร; Kamthorn, Wirachai
2015การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการธัชกร, ภัทรพันปี; Phattaraphanpee, Thatchakorn; ณัฐสุภา, จิวศิวานนท์; Chiewsivanond, Natsupa; วีรชัย, คำธร; Kamthorn, Wirachai
2013การวิเคราะห์และพัฒนาการทำเหมืองข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวเพื่อพยากรณ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ภาคกลางวีรชัย, คำธร; Kamthorn, Wirachai; ฐัศแก้ว, ศรีสด; Srisod, Taskeow
2015การศึกษาการท่องเที่ยวทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการปรียามาลย์, บุญมาก; Boonmak, Preeyaman; สุวรรณี, เครือปาน; Kruepan, Suwannee; วีรชัย, คำธร; Kamthorn, Wirachai
2011ปัจจัยเชิงบูรณาการตามประสบการณ์และลักษณะทางจิตที่มีอิทธิพลต่อจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีวีรชัย, คำธร; Kamthorn, Wirachai
Jul-2018ปัจจัยเชิงบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ภาคกลางวีรชัย, คำธร; Kamthorn, Wirachai; ฐัศแก้ว, ศรีสด; Srisod, Taskeow
2013อิทธิพลของโครงการพัฒนาเสริมสร้างจิตพฤติกรรมที่มีต่อจิตสาธารณะการอนุรักษ์มรดกศิลปกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานครวีรชัย, คำธร; Kamthorn, Wirachai