Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1649
Title: เอกสารประกอบการสอนรายวิชา โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
Other Titles: เอกสารประกอบการสอนรายวิชา โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์
Authors: พิสุทธิ์พงศ์, คงรุ่งโชค
Issue Date: 2017
Publisher: Dhonburi Rajabhat University. Office of Academic Resources And Information Technology.
Abstract: เอกสารประกอบการสอนรายวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ รหัสวิชา 4184604 ฉบับนี้อ้างอิงตามคำอธิบายรายวิชาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ใช้ในการเรียนการสอนสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมเท่านั้น ผู้จัดทำได้รวบรวบและเรียบเรียงเนื้อหาที่มีความจำเป็นประกอบด้วย ความหมาย คุณสมบัติ ประวัติความเป็นมา ชนิด โครงสร้าง ส่วนประกอบของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ภาษาที่ใช้ คำสั่งเกี่ยวกับโปรแกรม การออกแบบระบบควบคุม การประยุกต์ใช้งาน ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการทำงานการออกแบบ การติดตั้ง การควบคุมอุปกรณ์ เครื่องจักรกลและระบบไฟฟ้า โดยเรียบเรียงวิเคราะห์จากข้อมูลที่ทันสมัยครบถ้วนมีเนื้อหาที่สมบูรณ์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจสามารถที่จะนำไปใช้สำหรับการศึกษาเพื่อค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับการโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ที่สามารถใช้ได้กับบ้านเรือน ที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพหรือใช้เป็นเอกสารเพื่อการค้นคว้าอ้างอิงในการแก้ปัญหาและพัฒนาในการทำงาน เอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ได้แบ่งเนื้อหาในการเรียนการสอนไว้ 9 หัวข้อเรื่องหลัก ได้แก่ประวัติความเป็นมา ความหมายและคุณลักษณะโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ โครงสร้าง ส่วนประกอบ และการสื่อสารควบคุมของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ การติดตั้งและออกแบบโปรแกรมคำสั่งของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ภาษาและคำสั่งพื้นฐานของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ การเขียนคำสั่งระดับสูงในโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ การเขียนคำสั่งโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า การออกแบบระบบควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ การใช้งานโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ และการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์กับระบบควบคุมประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่ระบบไฟฟ้า ซึ่งเนื้อหาแต่ละเรื่องผู้เขียนได้สอดแทรกเกร็ดความรู้อันจำเป็นต่อการปฏิบัติจริงที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้ การติดตั้ง การใช้งาน การบำรุงรักษาและการปรับปรุงแก้ไขในขั้นตอนการใช้งานเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในการศึกษา ทั้งยังเหมาะสมกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะนำมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนางานได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ คงอำนวยประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิชาโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ตามสมควร หากท่านที่นำไปใช้มีข้อเสนอแนะ ผู้เขียนยินดีรับฟังและขอขอบคุณในความอนุเคราะห์นั้น ณ โอกาสนี้ด้วย
URI: http://cms.dru.ac.th/jspui/handle/123456789/1649
Appears in Collections:Research Dhonburi Rajabhat University - งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.