Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/169
Title: พระพุทธศาสนาในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
Other Titles: Buddhism in the Time of Phra Bat Somdet Phra Nangklao Chao Yu Hua
Authors: ศิริวรรณ, จิระโพธิรัตน์
Jirapotirat, Siriwan
Keywords: พระพุทธศาสนา
Issue Date: 2015
Publisher: Dhonburi Rajabhat University. Office of Academic Resources And Information Technology
Abstract: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อพระพุทธศาสนาในด้านต่างๆ 2) เป็นการเทิดพระเกียรติให้เป็นที่ปรากฏชัด และ 3) เป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษาวิจัยพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยต่อไป การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการศึกษาทางประวัติศาสตร์ ซึ่งวิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเอกสารชั้นต้นทั้งที่ยังเป็นเอกสารตัวเขียนและที่ตีพิมพ์ออกเผยแพร่แล้ว และเอกสารชั้นสอง ประวัติของวัดต่างๆ วิทยานิพนธ์ บทความ และ จดหมายเหตุของชาวต่างประเทศที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และวิเคราะห์ศึกษาวัตถุและสถานที่ต่างๆ ที่สร้างหรือปฏิสังขรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว อาทิ พระพุทธรูป พระสถูป เจดีย์ โบสถ์ วิหาร เป็นต้น และเสนอผลการศึกษาค้นคว้าแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัย พบว่า 1) พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่สำคัญคือ ด้านการปกครองคณะสงฆ์ ทรงจัดการแบ่งพระสงฆ์ออกเป็นฝ่ายเป็นคณะอย่างเป็นระบบเพื่อสะดวกแก่การบริหารปกครอง ด้านการจัดการศึกษาแก่คณะสงฆ์ ทรงจัดให้พระสงฆ์ได้มีการศึกษาได้อย่างสะดวกและทั่วถึงทั้งฝ่ายคันถธุระ และฝ่ายวิปัสสนาธุระ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทรงส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรได้มีบทบาทในด้านการเป็นผู้นำในการปลูกฝังสั่งสอนประชาชนในโอกาสต่างๆ และในรูปแบบต่างๆ เสมอ ด้านศิลปะและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา ทรงริเริ่มศิลปะแบบพระราชนิยม คือ ความนิยมในศิลปกรรมแบบจีน โดยนำมาประยุกต์ให้เข้ากับศิลปะไทย ด้านการสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์พุทธสถาน ทรงโปรดให้สร้างวัดขึ้นใหม่ 11 แห่ง และโปรดให้บูรณะอีก 59 แห่ง และด้านศาสนสัมพันธ์กับต่างประเทศ นับเป็นก้าวใหม่อีกประการหนึ่งเกี่ยวกับกิจการพระศาสนา เพราะในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการจัดตั้งคณะหมอสอนศาสนา คริสต์ขึ้นเป็นการถาวร 2) พระราชกรณียกิจดังกล่าวเป็นการเทิดพระเกียรติของพระองค์ท่านให้ปรากฏชัด และ 3) เป็นแนวทางให้ผู้สนใจศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในด้านการทำนุบำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาของ พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์อื่นต่อไป
URI: http://cms.dru.ac.th/jspui/handle/123456789/169
Appears in Collections:Thesis Dhonburi Rajabhat University - วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
title 1.pdfปก113.45 kBAdobe PDFView/Open
title 2.pdfหน้าอนุมัติ66.65 kBAdobe PDFView/Open
abstract.pdfบทคัดย่อ98.12 kBAdobe PDFView/Open
acknowledgements.pdfกิตติกรรมประกาศ68.86 kBAdobe PDFView/Open
table of contents.pdfสารบัญ84.09 kBAdobe PDFView/Open
unit 1.pdfบทที่ 1130.01 kBAdobe PDFView/Open
unit 2.pdfบทที่ 2233.74 kBAdobe PDFView/Open
unit 3.pdfบทที่ 373.58 kBAdobe PDFView/Open
unit 4.pdfบทที่ 4991.26 kBAdobe PDFView/Open
unit 5.pdfบทที่ 5245.93 kBAdobe PDFView/Open
bib.pdfบรรณานุกรม102.44 kBAdobe PDFView/Open
appendix.pdfภาคผนวก2.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.