Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2013การลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับระบบแสงสว่าง ระบบเครื่องปรับอากาศและลิฟต์ ภายในอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประสิทธิ์, ภูสมมา; Phoosomma, Prasit
2013ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีนงเยาว์, อุทุมพร; Utoomporn, Nongyao; ณัฐสุภา, จิวศิวานนท์; Chiewsivanond, Natsupa
2013รูปแบบการสอนการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยปาริชาต, เสารยะวิเศษ; Sourayaviset, Parichard
2013การวิเคราะห์และพัฒนาการทำเหมืองข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวเพื่อพยากรณ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ภาคกลางวีรชัย, คำธร; Kamthorn, Wirachai; ฐัศแก้ว, ศรีสด; Srisod, Taskeow
2013อิทธิพลของโครงการพัฒนาเสริมสร้างจิตพฤติกรรมที่มีต่อจิตสาธารณะการอนุรักษ์มรดกศิลปกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตกรุงเทพมหานครวีรชัย, คำธร; Kamthorn, Wirachai
2013การพัฒนาต้นแบบการเรียนรู้ฐานข้อมูลระบบสืบค้นสารนิพนธ์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีแอนนา, พายุพัด; Payupat, Anna
2013การศึกษาคุณภาพชีวิตและการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสุนันทา, แก้วสุข; Kaewsuk, Sunanta