Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/501
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorพรรณี, แพ่งกุล-
dc.date.accessioned2017-08-24T06:51:29Z-
dc.date.available2017-08-24T06:51:29Z-
dc.date.issued2002-
dc.identifier.urihttp://cms.dru.ac.th/jspui/handle/123456789/501-
dc.description.abstractการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสมุทรปราการ เปรียบเทียบศักยภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในทัศนะของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยบัณฑิต อาจารย์นิเทศก์ในพื้นที่ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน ผู้กู้เงิน ฝ่ายปกครองท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1,556 คน เครื่องมือวิจัยเป็นแบบติดตามผลการปฏิบัติงานและแบบสัมภาษณ์รวมทั้งสิ้น 4 ฉบับ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และค่า S ในการเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ่ พบว่า 1.สถานภาพทั่วไป กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เพศหญิง อายุระหว่าง 41-50 ปี มีวุฒิสูงสุดระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า ส่วนใหญ่เป็นผู้กู้เงินกองทุน ประชาชนทั่วไป และคณะกรรมการกองทุน ประกอบอาชีพค้าขายและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-10,000 บาทมากที่สุด 2.ศักยภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสมุทรปราการ 2.1 ประสิทธิภาพของการเข้าพื้นที่ มีในระดับมากทั้งโดยภาพรวมและจำแนกเป็นรายข้อทั้งในกลุ่มผู้ประเมินโดยรวมทั้งหมด และจำแนกเป็นรายกลุ่ม ยกเว้นกลุ่มคณะกรรมการกองทุนและอาจารย์นิเทศก์ในพื้นที่ที่ประเมินว่าบัณฑิตมีประสิทธิภาพด้านนี้ในระดับปานกลางทั้งโดยภาพรวมและจำแนกเป็นรายข้อ 2.2 บุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมเป็นที่พึ่งพอใจในระดับมากทั้งโดยภาพรวม และจำแนกเป็นรายข้อทั้งในกลุ่มผู้ประเมินโดยรวมทั้ง และจำแนกเป็นรายกลุ่มทุกกลุ่ม ยกเว้นความมีมนุษยสัมพันธ์ของบัณฑิตที่มีอยู่ในระดับปานกลาง ในทัศนะของคณะกรรมการกองทุนและกลุ่มผู้กู้เงินกอนทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 2.3 คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมเป็นที่พึงพอใจในระดับมาก ทั้งโดยภาพรวมและจำแนกเป็นรายข้อ ทั้งในกลุ่มผู้ประเมินโดยรวมและจำแนกเป็นรายกลุ่มทุกกลุ่ม นอกจากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ประเมินว่าอยู่ในระดับปานกลางทั้งโดยภาพรวมและจำแนกเป็นรายข้อ ยกเว้นการมีคุณธรรมด้านความขยัน อดทน รับผิดชอบงาน ซื่อสัตย์สุจริต และละเอียดรอบคอบ มีน้ำใจช่วยเหลือ กิจกรรมเพื่อพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนในระดับมาก 2.4 ศักยภาพการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย มีประสิทธิภาพในระดับปานกลางทั้งในกลุ่มผู้ประเมินโดยรวมและจำแนกเป็นรายกลุ่ม และเป็นรายงานได้แก่ งานการคิดและวางแผน การบริหารจัดการ การประสานและเชื่อมโยง และงานการติดตามและประเมินผล และโดยรวมทั้ง 4 งาน 2.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานของบัณฑิต ประชาชน สมาชิก ผู้กู้เงิน และคณะกรรมการกองทุนได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง ทั้งโดยภาพรวมและจำแนกเป็นรายข้อ ยกเว้นการได้รับข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านและชุมชนในระดับมากในทุกกลุ่ม และในกลุ่มผู้ประเมินโดยรวม ทั้งหมด 3. การเปรียบเทียบศักยภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิต ในทัศนะของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสมุทรปราการ 3.1 บัณฑิตชายและหญิงมีศักยภาพการปฏิบัติงานทุกด้าน ได้แก่ประสิทธิภาพการเข้าพื้นที่ บุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย จำแนกเป็นรายงานและโดยรวมทุกงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.2 บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันประเภทมหาวิทยาลัยปิดของรัฐ มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า/ราชมงคล สถาบันราชภัฏธนบุรี และสถาบันราชภัฏอื่นๆ มีศักยภาพการปฏิบัติงานทุกด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย จำแนกเป็นรายงาน และโดยรวมทุกงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่า 3.2.1 บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเอกชน มีศักยภาพด้านประสิทธิภาพการเข้าพื้นที่สูงกว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปิดของรัฐ มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า/ราชมงคล สถาบันราชภัฏธนบุรี และสถาบันราชภัฏอื่นๆ 3.2.2 บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ และจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า/ราชมงคล มีศักยภาพด้านบุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานสูงกว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปิดของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน สถาบันราชภัฏธนบุรี และสถาบันราชภัฏอื่นๆ 3.3.3 บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ มีศักยภาพการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในงานการคิดและวางแผน การบริหารจัดการประสานและเชื่อมโยง และการติดตามและประเมินผล ทั้งจำแนกเป็นรายงานและโดยรวมทุกงาน สูงกว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยปิดของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า/ราชมงคล สถาบันราชภัฏธนบุรี และสถาบันราชภัฏอื่นๆ 3.3 บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มีศักยภาพการปฏิบัติงานทุกด้านได้แก่ ประสิทธิภาพการเข้าพื้นที่ บุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งจำแนกเป็นรายงานและโดยรวมทุกงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.4 บัณฑิตที่มีช่วงเวลาการว่างงานหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ต่ำกว่า 1ปี 1-3 ปี 4-6 ปี 7-9 ปี และมากกว่า 9 ปี มีศักยภาพการปฏิบัติงานทุกด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพของการเข้าพื้นที่ บุคลิกภาพ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งจำแนกเป็นรายงาน และโดยรวมทุกงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในทัศนะของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดสมุทรปราการ 4.1 มีความรู้ความสามารถทางวิชาการในระดับมาก 5 อันดับแรก ได้แก่การสื่อสาร ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรู้ในงานที่ปฏิบัติและบริบทและการวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ความสามารถในการบริหารงาน และความสามารถในการใช้ แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยี 4.2 มีบุคลิกภาพและการปฏิบัติตนในระดับมาก 5 อันดับแรกได้แก่ มีความรักภูมิใจในบ้านเกิด และมีความจริงใจในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาพร้อมที่จะช่วยเหลือแนะนำผู้เกี่ยวข้อง มีกิริยา วาจา ท่าทาง การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลาและรับผิดชอบงาน ประสานความสามัคคีกับบุคลากรทุกระดับได้ดี และประพฤติตนในกรอบของกฎหมาย ระเบียบประเพณี ศาสนา และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ในกรณีที่มีโครงการต่อเนื่อง คณะกรรมการกองทุนส่วนใหญ่มีความประสงค์ที่จะรับบัณฑิตกลุ่มเดิมเข้าปฏิบัติงานต่อในพื้นที่เดิม เพราะบัณฑิตส่วนใหญ่มีความรู้และความสามารถทางวิชาการ บุคลิกภาพ และความประพฤติที่เหมาะสมเป็นที่พึงพอใจในระดับปานกลาง-มากที่สุด และสามารถพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานจนได้ผลงานที่มีปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้นกว่าระยะเริ่มเข้าปฏิบัติงานในระดับมาก-มากที่สุดen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherDhonburi Rajabhat University. Research and Development Instituteen_US
dc.subjectกองทุนหมู่บ้านen_US
dc.subjectการบริหารกองทุนen_US
dc.subjectงานวิจัยen_US
dc.subjectมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีen_US
dc.titleศักยภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จังหวัดสมุทรปราการen_US
dc.typeResearchen_US
Appears in Collections:Research Dhonburi Rajabhat University - งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
title1.pdfปก365.62 kBAdobe PDFView/Open
abstract.pdfบทคัดย่อ2.7 MBAdobe PDFView/Open
acknowledge.pdfกิตติกรรมประกาศ481.94 kBAdobe PDFView/Open
table of contents.pdfสารบัญ3.37 MBAdobe PDFView/Open
unit1.pdfบทที่ 12.22 MBAdobe PDFView/Open
unit2.pdfบทที่ 29.5 MBAdobe PDFView/Open
unit3.pdfบทที่ 3571.25 kBAdobe PDFView/Open
unit4.pdfบทที่ 422.63 MBAdobe PDFView/Open
unit5.pdfบทที่ 57 MBAdobe PDFView/Open
bib.pdfบรรณานุกรม771.76 kBAdobe PDFView/Open
appendix.pdfภาคผนวก1.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.