Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1022
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorบุปผา, แก้วรักษ์-
dc.contributor.authorKaewrak, Bubpha-
dc.date.accessioned2018-07-19T09:16:05Z-
dc.date.available2018-07-19T09:16:05Z-
dc.date.issued2003-
dc.identifier.urihttp://cms.dru.ac.th/jspui/handle/123456789/1022-
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ครูใหญ่ ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายวิชาการและครูผู้สอนในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 3 ปีการศึกษา 2545 จำนวน 213 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ซึ่งเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่าและแบบตรวจสอบรายการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 3 โดยรวมทั้ง 6 ด้าน มีการปฏิบัติโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีการปฎิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลำดับคือ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน ด้านการวางแผนงานวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการประเมินผลการจัดการงานวิชาการ และด้านการบริหารงานวิชาการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละด้านทั้ง 6 ด้าน พบว่า ด้านการวางแผนงานวิชาการมีการปฏิบัติในด้านของการกำหนดแนวทางและวิธีการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาการ มีกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมให้ปฏิบัติตามแผน ด้านการบริหารงานวิชาการมีการปฏิบัติในด้านของการกำหนดบุคลากรรับผิดชอบงานตามโครงสร้างอย่างเหมาะสม มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารงานวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอน มีการปฏิบัติในด้านของการกำหนดให้ครูจัดทำแผนการสอนที่เน้นเรียนเป็นสำคัญ จัดกิจกรรมเพื่อฝึกและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ มีการปฏิบัติในด้านของการพัฒนาครูเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอน จัดให้มีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียนมีการปฏิบัติในด้านของการส่งเสริมให้ครูใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงมีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานการวัดผลและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ด้านการประเมินผลการจัดการงานวิชาการ มีการปฏิบัติในด้านของการจัดเก็บหลักฐานการประเมินอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้ มีคณะกรรมการประเมินผลการจัดการงานวิชาการ ปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานวิชาการแต่ละด้านทั้ง 6 ด้าน พบว่า ด้านการวางแผนงานวิชาการ เกิดจากการดำเนินงาน โครงการไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ครูขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน และโรงเรียนไม่ได้สำรวจปัญหาก่อนการวางแผน ด้านการบริหารงานวิชาการ เกิดจากกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให้ไม่มีความหลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้เลือกตามความถนัด ความสนใจ ขาดข้อมูลในการจัดแผนการเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และแนวปฏิบัติในการจัดครูเข้าสอนแทนไม่ชัดเจน ด้านการจัดการเรียนการสอน เกิดจากการขาดการสนับสนุนเรื่องการจัดหาจัดทำสื่อการเรียนการสอน ครูไม่มีความรู้ ความสามารถในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน และครูไม่ใช้วิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ เกิดจากครูไม่นำผลจากการอบรมสัมมนามาขยายผลหรือปฏิบัติให้เกิดปนะโยชน์อย่างเต็มที่ เอกสารทางวิชาการที่ใช้เพิ่มพูนความรู้มีน้อยและครูขาดความรู้ ความเข้าใจในกิจกรรมที่รับผิดชอบ ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน เกิดจากครูมีีความรู้และทักษะไม่เพียงพอในการสร้างแบบทดสอบ ขาดการวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลและประเมินผล และครูไม่ใช้การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ด้านการประเมินผลการจัดการงานวิชาการ เกิดจากแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการงานวิชาการไม่ชัดเจน โรงเรียนไม่ได้นำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนา และผู้รับผิดชอบในการประเมินขาดความชำนาญ ข้อเสนอแนะในการบริารงานวิชาการแต่ละด้านทั้ง 6 ด้าน พบว่า ด้านการวางแผนงานวิชาการ ควรมีการสำรวจปัญหา ความต้องการและข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาวางแผนงานวิชาการ ควรพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการวางแผนงานวิชาการ และควรกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการที่กำหนดไว้ ด้านการบริหารงานวิชาการ ควรสำรวจความต้องการของผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน เพื่อนำผลจากการสำรวจมาใช้ในการจัดแผนการเรียนและกิจกรรมต่างๆ จัดทำแนวปฏิบัติการจัดครูเข้าสอนแทนให้ชัดเจน และควรจัดสรรงบประมาณเพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานวิชาการอย่างเต็มรูปแบบ ด้านการจัดการเรียนการสอน ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อใช้สื่อประกอบการเรียนการสอน พัฒนาครูด้านเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอน และควรใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น วัด ห้องสมุดประชาชน ด้านการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ ควรจัดให้มีการอบรม ศึกษาดูงานเพื่อให้ครูได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์อย่างทั่วถึง ควรกระตุ้นและติดตามให้ครูนำความรู้จากการอบรมสัมมนามาขยายผลหรือนำไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเต็มที่ และควรจัดหาเอกสาร วารสารไว้บริการอย่างเพียงพอ ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน ควรส่งครูเข้ารับการอบรมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการวัดผลและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ควรวัดผลและประเมินผลให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และการวัดผลและประเมินผลควรกระทำอย่างสม่ำเสมอตามสภาพจริง ด้านการประเมินผลการจัดการงานวิชาการ ควรนำผลจากการประเมินไปเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนงานวิชาการ ควรมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการงานวิชาการอย่างชัดเจน และควรจะจัดทำเครื่องมือการประเมินเพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherDhonburi Rajabhat University. Office of Academic Resources And Information Technology.en_US
dc.subjectงานวิชาการ,โรงเรียนคาทอลิก,การบริหาร,วิทยานิพนธ์en_US
dc.titleการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนคาทอลิก สังกัดฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 3en_US
dc.title.alternativeThe Study of the Academic Administration in Catholic School under the Supervision of the Education Department of Bangkok Archdiocese, Zone 3en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Thesis Dhonburi Rajabhat University - วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Title 1.pdfปก522.58 kBAdobe PDFView/Open
Title 2.pdfหน้าอนุมัติ565.81 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfบทคัดย่อ380.12 kBAdobe PDFView/Open
Acknowledgement.pdfกิตติกรรมประกาศ60.65 kBAdobe PDFView/Open
Table of contents.pdfสารบัญ1.28 MBAdobe PDFView/Open
Unit 1.pdfบทที่ 11.85 MBAdobe PDFView/Open
Unit 2.pdfบทที่ 211.49 MBAdobe PDFView/Open
Unit 3.pdfบทที่ 31.32 MBAdobe PDFView/Open
Unit 4.pdfบทที่ 42.87 MBAdobe PDFView/Open
Unit 5.pdfบทที่ 52.72 MBAdobe PDFView/Open
Bib.pdfบรรณานุกรม1.07 MBAdobe PDFView/Open
Appendix.pdfภาคผนวก4.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.