Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1271
Title: การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2558-2559
Authors: สุมิตรา, ด่านพาณิชย์
Keywords: การติดตามผล
บัณฑิตศึกษา
งานวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผู้สำเร็จการศึกษา
Issue Date: 2017
Publisher: Dhonburi Rajabhat University. Office of Academic Resources And Information Technology.
Abstract: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลของผู้มีงานประจำทำระหว่างศึกษาระหว่างการสมัครงานและระหว่างการทำงานหลังการสำเร็จการศึกษาของมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-2559 2)ศึกษาความคิดเห็นของมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-2559 ที่มีต่อคุณลักษณะของตนเอง 3)ศึกษาความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-2559 ในด้านการเรียนการสอน ด้านการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ด้านการให้บริการและการจัดการงานบัณฑิตศึกษา 4)ศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้จ้างงานหรือผู้บังคับบัญชา ที่มีต่อคุณลักษณะในการปฏิบัติงานของมหาบัณฑิต ปีการศึกษา2558-2559 และ 5)ศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้จ้างงานหรือผู้บังคับบัญชาของมหาบัณฑิตในด้านความต้องการการรับมหาบัณฑิตเข้าทำงาน ในด้านคุณสมบัติเด่น ข้อควรพัฒนาของมหาบัณฑิต การพัฒนาตนเองของมหาบัณฑิตภายหลังสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนามหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2558-2559 ประชากร คือ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2558-2559 ที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 55 คน และผู้จ้างงานหรือผู้บังคับบัญชา จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 2 ฉบับ คือ แบบติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2558-2559 และแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้จ้างงานหรือผู้บังคับบัยชาต่อผู้ปฏิบัติงานที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2558-2559 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1)มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่เรียนสาขาบริหารธุรกิจ มีงานประจำทำอยู่แล้ว อันได้แก่ ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐระดับมาก ลักษณะงานที่ทำตรงสาขาที่จบอธิบายได้ว่า เป็นการศึกษาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถตามลักษณะงานที่ทำ หรือเป็นการเข้าศึกษาต่อตามสาขาวิชาที่มีความสอดคล้องกับลักษณะงานที่ทำ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้มีความเชี่ยวชาญในอาชีพ เป็นต้น 2)มหาบัณฑิตต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีความพึงพอใจด้านการจัดหลักสูตร การเรียนการสอนในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านอาจารย์ผู้สอน และด้านสื่อ เอกสารและอุปกรร์ประกอบการเรียนการสอนตามลำดับ อธิบายได้ว่า อาจารย์ผู้สอนมีส่วนสำคัญต่อการสร้างความประทับใจ ความพึงพอใจ ดังนั้นการจัดผู้สอนให้มีความเหมาะสมจึงถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสร้างความพึงพอใจของมหาบัณฑิต ต่อหลักสูตร ต่อการเรียนการสอน 3)มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณอยู่ในระดับมากรองลงมา คือ ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา ตามลำดับ อธิบายได้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สามารถผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมที่ดีที่น่าปรารถนามีลักษณะที่โดดเด่นในเรื่องของคุณธรรม และมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และมีความรับผิดชอบเป็นเลิศในเรื่องดังกล่าวนี้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นต้น 4)นายจ้าง/ผู้บังคับบัญชา มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ดังนี้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ตามลำดับ อธิบายได้ว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สามารถผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมที่ดีที่น่าปรารถนามีลักษณะที่โดดเด่นในเรื่องของคุณธรรม และมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และมีความรับผิดชอบเป็นเลิศ
URI: http://cms.dru.ac.th/jspui/handle/123456789/1271
Appears in Collections:Research Dhonburi Rajabhat University - งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Title 1.pdfปก550.9 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfบทคัดย่อ104.07 kBAdobe PDFView/Open
Acknowledgement.pdfกิตติกรรมประกาศ58.98 kBAdobe PDFView/Open
Table of contents.pdfสารบัญ600.38 kBAdobe PDFView/Open
Unit 1.pdfบทที่ 1887.82 kBAdobe PDFView/Open
Unit 2.pdfบทที่ 24.28 MBAdobe PDFView/Open
Unit 3.pdfบทที่ 3814.88 kBAdobe PDFView/Open
Unit 4.pdfบทที่ 43.19 MBAdobe PDFView/Open
Unit 5.pdfบทที่ 51.25 MBAdobe PDFView/Open
Bib.pdfบรรณานุกรม895.81 kBAdobe PDFView/Open
Appendix.pdfภาคผนวก1.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.