Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1696
Title: การพัฒนากระบวนการเบิกค่าใช้จ่ายตามภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีโดยใช้หลักการวิเคราะห์หาความสูญเปล่าในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
Other Titles: Developing the expense reimbursement process through an analysis of waste in accordance with the mission of Dhonburi Rajabhat University
Authors: จิรายุ, พลับสวาท
Plubsawat, Chirayu
Keywords: กระบวนการเบิกค่าใช้จ่าย
ความสูญเปล่า
การปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Issue Date: 2015
Publisher: Dhonburi Rajabhat University. Research and Development Institute.
Abstract: การศึกษาวิจัยนี้เพื่อพัฒนาระบบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยการศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติการเบิกจ่ายตามภารกิจของมหาวิทยาลัยจำนวน 14 กิจกรรม นำมาวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สามารถใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน ค้นหาสาเหตุ ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน หาแนวทางในการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายหรือปริมาณเรื่องเบิกจ่ายตามภารกิจของมหาวิทยาลัยที่ไม่สร้างคุณค่าหรือทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน ให้ยึดหลักความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบมีระบบการควบคุมภายใน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพศึกษาข้อมูลจากเอกสารกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องการเบิกจ่ายผู้ปฏิบัติงานเบิกจ่ายหน่วยงานผู้เบิก ผู้ปฏิบัติงานคลัง และผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รวม 17 ท่านนำข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเบิกจ่าย ผลที่ค้นพบจากการศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานเบิกจ่ายทั้ง 14 กิจกรรม พิจารณาจัดทำเป็นต้นแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย และวิเคราะห์สาเหตุความสูญเปล่าในการปฏิบัติงาน จัดกลุ่มขั้นตอนการปฏิบัติงานแยกเป็น 2กลุ่ม คือ การปฏิบัติของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ หรือหน่วยงานผู้ขอเบิกและการปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานคลังวิเคราะห์กำหนดความสำคัญของขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็น 3 ประเภท 1.ขั้นตอนตามระเบียบ 2.ขั้นตอนการควบคุม 3. ขั้นตอนที่มหาวิทยากำหนดขึ้นตามนโยบายนำผลที่ค้นพบกำหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายของทุกกิจกรรม ดังนี้ 1. การปฏิบัติของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ หรือหน่วยงานผู้ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป็นขั้นตอนที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติ แนวทางการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและลดจำนวนเรื่องในการดำเนินงานเบิกจ่าย โดยกำหนดให้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่สอดคล้องกับเป้าหมายตามภารกิจ กิจกรรมการเบิกจ่าย จำนวนเงินงบประมาณ ระเบียบใช้ในการเบิกจ่ายและแหล่งเงินงบประมาณ กำหนดหน่วยงานหรือบุคคลผู้รับผิดชอบโครงการอย่างชัดเจนกำหนดให้มีขั้นตอนสำคัญเป็นจุดควบคุมตรวจสอบตามระเบียบก่อนเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการและตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายก่อนส่งเรื่องเบิกจ่าย และมีข้อเสนอให้มีการมอบอำนาจการอนุมัติโครงการและการเบิกจ่าย เป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนจะเป็นการปรับลดขั้นตอนการเดินทางของเอกสารการเบิกจ่าย 2.การปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานคลัง เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระเบียบกำหนด ผลที่ได้จากการศึกษาการปรับปรุงขั้นตอนการเบิกจ่ายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการ ให้ความรู้ขั้นตอนมาตรฐานของมหาวิทยาลัยกำหนดให้ผู้เบิกมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จะทำให้ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนกันในการควบคุมการปฏิบัติงานเบิกจ่าย สร้างกลไกการประสานงานระหว่างผู้เบิก เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลาง และให้มีการจัดการความรู้ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงานและระเบียบการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบันให้ทั่วถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติเบิกจ่าย จากผลที่ได้ การปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการกำจัดความสูญเปล่าในขั้นตอนการปฏิบัติ ที่พบให้เกิดประโยชน์ควรนำต้นแบบการปฏิบัติงานเบิกจ่ายที่ได้จากการศึกษากำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย แล้วปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่ตามแนวทางปรับลดขั้นตอนที่ทำให้สูญเปล่าในการปฏิบัติงานจากการศึกษาเสนอวิพากษ์ โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติอีกครั้งก่อนกำหนดเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย พร้อมนำไปพัฒนาระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน และพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณอย่างต่อเนื่อง สร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดเรื่องความสูญเปล่าในการปฏิบัติงานกับบุคลากรนำไปสู่การพัฒนางานจะสามารถลดความสูญเปล่าในการปฏิบัติงานเบิกจ่าย ส่งผลให้การปฏิบัติงานเบิกจ่ายมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
URI: http://cms.dru.ac.th/jspui/handle/123456789/1696
Appears in Collections:Research Dhonburi Rajabhat University - งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Title.pdfปก62.9 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfบทคัดย่อ125.01 kBAdobe PDFView/Open
Acknowledgement.pdfกิตติกรรมประกาศ70.81 kBAdobe PDFView/Open
Table of content.pdfสารบัญ92.54 kBAdobe PDFView/Open
Unit 1.pdfบทที่ 1235.27 kBAdobe PDFView/Open
Unit 2.pdfบทที่ 21.16 MBAdobe PDFView/Open
Unit 3.pdfบทที่ 3190.46 kBAdobe PDFView/Open
Unit 4.pdfบทที่ 412.98 MBAdobe PDFView/Open
Unit 5.pdfบทที่ 52.19 MBAdobe PDFView/Open
Bib.pdfบรรณานุกรม116.93 kBAdobe PDFView/Open
Appendix.pdfภาคผนวก213.31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.