Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1822
Title: แนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์ในการผลิตสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ของกลุ่มอาชีพชุมชน ในอาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
Other Titles: An approach to logistics cost reduction for increase income of community occupation groups in Bangplee district Samutprakan province
Authors: พิสิษฐ์, ศรีอพิชัย
Sriapichai, Pisit
Keywords: โลิจิสติกส์
อาชีพชุมชน
ต้นทุน
การเพิ่มรายได้
บางพลี
สมุทรปราการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Issue Date: 2020
Publisher: Dhonburi Rajabhat University. Research and Development Institute .
Abstract: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาข้อมูลต้นทุนในการผลิตสินค้ากลุ่มอาชีพชุมชนใน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (2) เพื่อศึกษาแนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์แบบมีส่วนร่วมและ (3) เพื่อกำหนดแนวทางการลดต้นทุนในการผลิตสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ของกลุ่มอาชีพชุมชนใน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้นำกลุ่มอาชีพชุมชนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่ได้ขึ้นทะเบียนโอทอปในแต่ละตำบล ในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 144 ราย และผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ผู้มีให้ข้อมูลหลัก จำนวน 28 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ซึ่งมีคุณภาพเครื่องมือวัดค่าความเชื่อมั่น 0.807 และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการใช้ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ผลข้อมูลสำคัญต่อแนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดต้นทุนในการผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพชุมชนในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นที่มีต่อการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของกลุ่มอาชีพ OTOP โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.09) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านต้นทุนการบริหาร ( X =3.20) ด้านต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้า ( X =3.11) ด้านต้นทุนที่เก็บสินค้า ( X =3.06) และด้านต้นทุนการขนส่ง ( X =3.02) ตามลำดับ และระดับความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมโลจิสติกส์ของกลุ่มอาชีพ OTOP โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ( X =3.51) เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารคลังสินค้าและการจัดเก็บ ( X =3.94)) ด้านกระบวนการสั่งซื้อ ( X =3.76) ด้านการจัดเตรียมอะไหล่และชิ้นส่วน ( X =3.69) ด้านการบริหารการขนส่ง ( X =3.66) ด้านการเคลื่อนย้าย ( X =3.58) ด้านการบริหารสินค้าคงคลัง ( X =3.53) ด้านการเลือกที่ตั้งและสถานที่จัดเก็บ ( X =3.49) ด้านการคาดการณ์ความต้องการ ( X =3.43) ด้านการจัดซื้อ ( X =3.42) ด้านติดต่อสื่อสาร ( X =3.34) ด้านการ บริการลูกค้า ( X =3.29) ด้านการบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ ( X =3.23) และด้านโลจิสติกส์ย้อนกลับ ( X =3.20) ตามลำดับ สำหรับแนวทางการลดต้นทุนโลจิสติกส์อย่างเป็นรูปธรรม การลดต้นทุนขนส่งสินค้า พบว่า ใช้วัตถุดิบและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในชุมชนหรือบริเวณใกล้เคียงกับชุมชนเป็นหลักในการผลิตสินค้าชุมชนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งวัตถุดิบและอุปกรณ์ และใช้บริการขนส่งทางเลือกใหม่เพื่อลดการสูญเสียเวลาในการรับ-ส่งสินค้าด้วยตัวเอง และมีโปรแกรมที่ง่ายต่อการคำนวณต้นทุนเกี่ยวกับการขนส่ง และการลดต้นทุนการจัดเก็บสินค้า พบว่า เลือกสถานที่ที่เหมาะสมกับกิจกรรมผลิตสินค้าและจัดทำผังและป้ายแสดงจุดจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบอย่างชัดเจน จัดทำรายงานเกี่ยวกับรับเข้า-นำออก รวมทั้งมีโปรแกรมที่ง่ายต่อการคำนวณระบบการควบคุมสินค้าและจัดเก็บ รวมทั้งการลดต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้าของกลุ่มอาชีพชุมชน พบว่า มีจุดหรือป้ายแสดงชื่อรายการและคุณสมบัติของวัตถุดิบที่นำเข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อให้รู้ถึงอายุในการใช้งาน และระยะเวลาในการจัดเก็บของวัตถุดิบมีโปรแกรมที่ง่ายต่อการคำนวณระบบการจัดเก็บรักษาสินค้า และการลดต้นทุนในการบริหารสินค้าของกลุ่มอาชีพชุมชน พบว่า ควรใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงถึงสมาชิก ผู้ขายและลูกค้า และจัดทำข้อมูลค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการบริการลูกค้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้ารวมทั้งมีโปรแกรมที่ง่ายต่อการคำนวณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
URI: http://cms.dru.ac.th/jspui/handle/123456789/1822
Appears in Collections:Research Dhonburi Rajabhat University - งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Title.pdfปก243.24 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfบทคัดย่อ426.26 kBAdobe PDFView/Open
Acknowledgement.pdfกิตติกรรมประกาศ192.28 kBAdobe PDFView/Open
Table of content.pdfสารบัญ480.89 kBAdobe PDFView/Open
Unit 1.pdfบทที่ 1559.72 kBAdobe PDFView/Open
Unit 2.pdfบทที่ 21.12 MBAdobe PDFView/Open
Unit 3.pdfบทที่ 3538.79 kBAdobe PDFView/Open
Unit 4.pdfบทที่ 41.85 MBAdobe PDFView/Open
Unit 5.pdfบทที่ 5652.06 kBAdobe PDFView/Open
Bib.pdfบรรณานุกรม399.19 kBAdobe PDFView/Open
Appendix.pdfภาคผนวก4.66 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.