Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/296
Title: การจัดการคุณภาพโครงการบ้านเอื้ออาทร : กรณีศึกษาโครงการบ้านเอื้ออาทรประชานิเวศน์ จังหวัดนนทบุรี
Other Titles: The Quality Management of Eur Arthorn Housing Project : A Case Study of Prachanivet Eur Arthorn Housing Project, Nonthaburi Province
Authors: ธมนพัชร์, นันทวีรชนนท์
Nantaweerachanon, Thamonphat
Keywords: บ้านเอื้ออาทร
ความพอใจของผู้บริโภค - วิจัย
บ้าน - การจัดซื้อ
บ้าน - วิจัย
สาขาการจัดการโครงการและการประเมินโครงการ
โครงการบ้านเอื้ออาทร
วิทยานิพนธ์
Issue Date: 2008
Publisher: Dhonburi Rajabhat University. Office of Academic Resources And Information Technology
Abstract: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการจัดการคุณภาพโครงการบ้านเอื้ออาทรประชานิเวศน์ จังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผู้ดำเนินงานและผู้อยู่อาศัย เพื่อเปรียบเทียบระดับการจัดการคุณภาพโครงการบ้านเอื้ออาทรประชานิเวศน์ จังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้ดำเนินงานและผู้อยู่อาศัยในการจัดการคุณภาพโครงการบ้านเอื้ออาทรประชานิเวศน์ จังหวัดนนทบุรี ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ดำเนินงานโครงการบ้านเอื้ออาทรประชานิเวศน์ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 10 คน และผู้อยู่อาศัยโครงการบ้านเอื้ออาทรประชานิเวศน์ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 317 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ดำเนินงานและผู้อยู่อาศัยต่อระดับการจัดการคุณภาพโครงการบ้านเอื้ออาทรประชานิเวศน์ จังหวัดนนทบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ระดับการจัดการคุณภาพโครงการบ้านเอื้ออาทรประชานิเวศน์ จังหวัดนนทบุรี ตามความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศและอายุไม่แตกต่างกัน ระดับการจัดการคุณภาพตามความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยจำแนกตามสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ต่อเดือน และอาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านปัญหาและข้อเสนอแนะ ผู้ดำเนินงานส่วนใหญ่เห็นว่ามีปัญหาความล่าช้าในการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ที่ติดตั้งในตัวอาคารเนื่องจากงบประมาณและจำนวนบุคลากรไม่พอเพียง และเสนอแนะให้เพิ่มจำนวนบุคลากร ส่วนผู้อยู่อาศัยเห็นว่า มีปัญหาทรัพย์สินสูญหายอยู่เสมอทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัย ปัญหาความล่าช้าในการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด ปัญหาที่อยู่อาศัยมีราคาแพงเมื่อเทียบกับอาคารชุดในโครงการเอกชนอื่น และปัญหาวัสดุอุปกรณ์ที่ติดตั้งในตัวอาคารไม่ได้มาตรฐาน ผู้อยู่อาศัยเสนอแนะให้เพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้น และให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
URI: http://cms.dru.ac.th/jspui/handle/123456789/296
Appears in Collections:Thesis Dhonburi Rajabhat University - วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Title1.pdfปก6.53 MBAdobe PDFView/Open
Title2.pdfหน้าอนุมัติ9.23 MBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfบทคัดย่อ8.15 MBAdobe PDFView/Open
acknowledgements.pdfกิตติกรรมประกาศ9.42 MBAdobe PDFView/Open
Table of contents.pdfสารบัญ31.03 MBAdobe PDFView/Open
Unit 1.pdfบทที่ 163.69 MBAdobe PDFView/Open
Unit 2.pdfบทที่ 2168.63 MBAdobe PDFView/Open
Unit 3.pdfบทที่ 334.91 MBAdobe PDFView/Open
Unit 4.pdfบทที่ 4221.76 MBAdobe PDFView/Open
Unit 5.pdfบทที่ 557.27 MBAdobe PDFView/Open
Bib.pdfบรรณานุกรม26.3 MBAdobe PDFView/Open
Appendix.pdfภาคผนวก107.64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.