Browsing by Author Utoomporn, Nongyao

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2021การจัดการความรู้และการถอดบทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการสู่หลักสูตรสถานศึกษาในอำเภอเมืองสมุทรปราการจีรภัทร, อาดนารี; Ardnaree, Jeerapat; ปรีชา, ธนะวิบูลย์; Thanawiboon, Preecha; นงเยาว์, อุทุมพร; Utoomporn, Nongyao
2021การบริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนบางไส้ไก่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษานงเยาว์, อุทุมพร; Utoomporn, Nongyao
2018การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปใช้บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการนงเยาว์, อุทุมพร; Utoomporn, Nongyao
2018การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าเพื่อใช้ในการศึกษาอย่างยั่งยืนปรีชา, ธนะวิบูลย์; Thanawiboon, Preecha; นงเยาว์, อุทุมพร; Utoomporn, Nongyao
2015การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเขตธนบุรีนงเยาว์, อุทุมพร; Utoomporn, Nongyao
2017การมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษานงเยาว์, อุทุมพร; Utoomporn, Nongyao
2013ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีนงเยาว์, อุทุมพร; Utoomporn, Nongyao; ณัฐสุภา, จิวศิวานนท์; Chiewsivanond, Natsupa
2020ภูมิปัญญา ภูมิสารสนเทศและการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าอารยา, เกียรติก้อง; Giatgong, Araya; นงเยาว์, อุทุมพร; Utoomporn, Nongyao; จิระพงค์, เรืองกุน; Ruanggoon, Jirapong; ธุวพล, คงน้อย; Kongnoi, Thuwapol