Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1613
Title: แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกา เดคูพาจ
Other Titles: The Guidance for Increasing Efficient in Business Operation Case Study: BangPhli Community Enterprise Punnika Decoupage
Authors: วสุธิดา, นักเกษม
Nakkasem, Wasutida
Keywords: การเพิ่มประสิทธิภาพ
การดำเนินธุรกิจ
เดคูพาจ
วิสาหกิจชุมชน
งานวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Issue Date: 2019
Publisher: Dhonburi Rajabhat University. Office of Academic Resources And Information Technology.
Abstract: การวิจัยเรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ เป็นชุดโครงการวิจัย มีโครงการวิจัยย่อย 2 โครงการคือ (1) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายและ (2) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพัฒนาแผนธุรกิจ สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ (1) แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกคณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ ทั้งหมดจำนวน 12 คน เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก นำมาเรียบเรียงในรูปแบบของข้อความโดยการจัดกลุ่มประเด็น วิเคราะห์ตามประเด็นของข้อมูล และอภิปรายผลโดยการพรรณนา และ (2) แนวทางการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยนำแนวทางที่ได้จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ มาให้ผู้ประกอบการด้านวิสาหกิจชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์บริหารธุรกิจ จำนวน 7 คน มาร่วมวิพากษ์แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกา เดคูพาจ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้นำไปใช้อย่างเหมาะสมต่อไป ผลการวิจัยสรุปว่า 1. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ สามารถจำแนกแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านผลิตภัณฑ์ ควรสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ ด้วยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความหลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค 2) ด้านราคา ควรติดป้ายราคาเพื่อแสดงการตั้งราคาที่แตกต่างกัน ทั้งราคาขายปลีกและราคาขายส่ง 3) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย การตลาดบนอินเทอร์เน็ต เฟสบุ๊ค ไลน์ งาน OTOP อิมแพคเมืองทองธานี ศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัด ร้านค้าชุมชนตลาดโบราณ ตลาดน้ำ ออกร้านตามคำเชิญของหน่วยงานราชการ ร้านค้าปลีกสินค้าชุมชน ปั๊มน้ำมัน และโรงพยาบาล และ 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรจัดองค์ประกอบในการแสดงสินค้าและกิจกรรมต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ 2. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพัฒนาแผนธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกา เดคูพาจ สามารถจำแนกแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย 1) กลยุทธ์ระดับองค์กร เพื่อให้สามารถแข่งขันและสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นได้ โดยใช้กลยุทธ์การขยายตัว สามารถขยายธุรกิจออกไปใน 2 ส่วน คือ การขยายตัวไปในธุรกิจเดิม เน้นการเจาะตลาดการจัดจำหน่ายสินค้าให้มากขึ้น และการขยายตัวไปในธุรกิจอื่นที่มีความสัมพันธ์กับธุรกิจเดิม 2) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ โดยใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างจากการบริการที่ดี ซึ่งเป็นการสร้างและรักษาลูกค้าที่เหมาะสมที่สุด และ 3) กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ ได้แก่ กลยุทธ์ด้านการตลาด กลยุทธ์ด้านการเงิน กลยุทธ์ด้านบริการ และกลยุทธ์ด้านการจัดการ 3. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนบางพลี ปุณณิกาเดคูพาจ สามารถจำแนกแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการบริหารจัดการ/ ภาวะผู้ประกอบการ 2) ด้านการเงิน ควรมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3) ด้านการผลิต โดยการทำให้สินค้าให้แตกต่างจากคู่แข่ง เช่น มีลวดลายที่โดดเด่น เพิ่มนวัตกรรมที่แตกต่าง และ 4) ด้านการตลาด โดยการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าในทุกกลุ่มเป้าหมาย และการขยายตัวไปในธุรกิจอื่น
URI: http://cms.dru.ac.th/jspui/handle/123456789/1613
Appears in Collections:Research Dhonburi Rajabhat University - งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Title.pdfปก98.08 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfบทคัดย่อ127.85 kBAdobe PDFView/Open
Acknowledgement.pdfกิตติกรรมประกาศ60.9 kBAdobe PDFView/Open
Table of content.pdfสารบัญ118.84 kBAdobe PDFView/Open
Unit 1.pdfบทที่ 1194.7 kBAdobe PDFView/Open
Unit 2.pdfบทที่ 21.85 MBAdobe PDFView/Open
Unit 3.pdfบทที่ 3218.41 kBAdobe PDFView/Open
Unit 4.pdfบทที่ 4428.85 kBAdobe PDFView/Open
Unit 5.pdfบทที่ 5526.86 kBAdobe PDFView/Open
Bib.pdfบรรณานุกรม279.65 kBAdobe PDFView/Open
Appendix.pdfภาคผนวก1.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.