Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2018การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าเพื่อใช้ในการศึกษาอย่างยั่งยืนปรีชา, ธนะวิบูลย์; Thanawiboon, Preecha; นงเยาว์, อุทุมพร; Utoomporn, Nongyao
2017การมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษานงเยาว์, อุทุมพร; Utoomporn, Nongyao
2012โครงการวิจัยและพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชนในเขตฝั่งธนบุรีนิธิภัทร, บาลศิริ; นงเยาว์, อุทุมพร; ปนัดดา, ยิ้มสกุล; สายพิณ, ธรรมบำรุง
2020ภูมิปัญญา ภูมิสารสนเทศและการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าอารยา, เกียรติก้อง; Giatgong, Araya; นงเยาว์, อุทุมพร; Utoomporn, Nongyao; จิระพงค์, เรืองกุน; Ruanggoon, Jirapong; ธุวพล, คงน้อย; Kongnoi, Thuwapol
2015การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเขตธนบุรีนงเยาว์, อุทุมพร; Utoomporn, Nongyao
2021การจัดการความรู้และการถอดบทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการสู่หลักสูตรสถานศึกษาในอำเภอเมืองสมุทรปราการจีรภัทร, อาดนารี; Ardnaree, Jeerapat; ปรีชา, ธนะวิบูลย์; Thanawiboon, Preecha; นงเยาว์, อุทุมพร; Utoomporn, Nongyao
2021การบริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนบางไส้ไก่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษานงเยาว์, อุทุมพร; Utoomporn, Nongyao