Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/434
Title: ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้ำวัดลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
Other Titles: Tourists' Opinions toward the Development of Tourism at Lam Phaya Temple Water Market, Located in Banglane district in Nakhon Pathom Province
Authors: ประสาร, คชาทอง
Kachathong, Prasan
Keywords: ตลาดน้ำ วัดลำพญา(นครปฐม) - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว
Issue Date: 2013
Publisher: Dhonburi Rajabhat University. Office of Academic Resources And Information Technology
Abstract: การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้ำวัดลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้ำวัดลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ของนักท่องเที่ยว จำแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวที่ไปท่องเที่ยวตลาดน้ำวัดลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน 302 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างการหาค่าเฉลี่ยโดยใช้ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจัยพบว่า 1) นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้ำวัดลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เป็นรายด้าน คือ ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำวัดลำพญา ได้แก่ การคงความเป็นธรรมชาติไว้ให้มากที่สุด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวลักษณะครอบครัวเพราะค่าใช้จ่ายต่ำ ให้มีกิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติ วิถีชีวิตมีให้เลือกได้หลายเส้นทาง รักษาบรรยากาศความเป็นมิตรไม่ตรีจากคนในพื้นที่ การพัฒนาตลาดท่องเที่ยว ได้แก่ ให้มีอาหาร เครื่องดื่มและภาชนะที่สะอาด สินค้าหลากหลายมีคุณภาพ ราคายุติธรรม ให้มีร้านค้าหลากหลายเพียงพอให้บริการ เพิ่มกิจกรรมตามฤดูกาลเป็นพิเศษ ให้มีป้ายบอกราคาสินค้าและบริการชัดเจน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ จัดให้มีที่นั่งพักผ่อนให้เพียงพอ ห้องน้ำสะอาด มีป้ายบอกระยะทางเป็นระยะชัดเจน มีถนนสะอาดในการเดินทาง การพัฒนาด้านองค์การและการบริการ ได้แก่ ส่งเสริมคนในพื้นที่ให้มีจิตบริการและอนุรักษ์ ประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำให้แพร่หลายและสม่ำเสมอ จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว 2) การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้ำวัดลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และจุดประสงค์ของการมาท่องเที่ยว พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านความเป็นมิตรไมตรีจากคนในพื้นที่ กิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติ วิถีชีวิตที่มีให้เลือกหลายเส้นทาง การพัฒนาตลาดน้ำควรคงความเป็นธรรมชาติไว้ให้มากที่สุด ตลาดน้ำวัดลำพญาเป็นแหล่งท่องเที่ยวลักษณะครอบครัวเพราะมีค่าใช้จ่ายต่ำ พ่อค้าแม่ค้าให้บริการประทับใจและมีไมตรีต่อนักท่องเที่ยว การมีสินค้าหลากหลายให้บริการ มีคุณภาพและราคายุติธรรม ความสะอาดของอาหาร เครื่องดื่มและภาชนะ กิจกรรมพิเศษตามเทศกาล คุณภาพอากาศและน้ำในแม่น้ำ การรักษาความปลอดภัยมีที่จอดรถปลอดภัยและเพียงพอ มีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูล และการส่งเสริมคนในพื้นที่ให้มีจิตสำนึกให้บริการและอนุรักษ์
URI: http://cms.dru.ac.th/jspui/handle/123456789/434
Appears in Collections:Thesis Dhonburi Rajabhat University - วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
title 1.pdfปก633.18 kBAdobe PDFView/Open
title 2.pdfหน้าอนุมัติ379.32 kBAdobe PDFView/Open
abstract.pdfบทคัดย่อ1.21 MBAdobe PDFView/Open
acknowledgement.pdfกิตติกรรมประกาศ353.38 kBAdobe PDFView/Open
table of contents.pdfสารบัญ1.82 MBAdobe PDFView/Open
unit 1.pdfบทที่ 12.57 MBAdobe PDFView/Open
unit 2.pdfบทที่ 218.35 MBAdobe PDFView/Open
unit 3.pdfบทที่ 31.94 MBAdobe PDFView/Open
unit 4.pdfบทที่ 434.66 MBAdobe PDFView/Open
unit 5.pdfบทที่ 56.91 MBAdobe PDFView/Open
bib.pdfบรรณานุกรม1.32 MBAdobe PDFView/Open
appendix.pdfภาคผนวก2.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.