Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1715
Title: แนวทางการพัฒนาการเบิก–จ่ายของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Other Titles: The Development of Disbursement Guidelines for Faculty of Management Sciences DHONBURI RAJABHAT UNIVERSITY
Authors: สายใจ, ชุนประเสริฐ
Chunprasert, Saijai
Keywords: การเบิกจ่าย
การคลังและพัสดุ
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Issue Date: 2016
Publisher: Dhonburi Rajabhat University. Research and Development Institute.
Abstract: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการเบิก–จ่าย ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ดำเนินการศึกษากับบุคลากรในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 37 คน และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มบริหารงานคลังและพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน 4 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข คือ อัตราค่าตอบแทนวิทยากรที่เป็นบุคคลภายนอกมาจัดฝึกอบรมประเภทต่างๆ เช่น การบรรยาย การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษาเบิกได้ไม่เกิน 600 บาทต่อชั่วโมง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในประเทศสามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง (เหมาจ่าย) ค่าเช่าที่พัก (จ่ายจริง) ค่ายานพาหนะประจำทางและเบิกค่าพาหนะได้เท่าที่จ่ายจริง กรณีใช้ยานพาหนะส่วนตัวต้องได้รับอนุญาตจากอธิการบดีก่อนเดินทางสามารถเบิกเงินชดเชยค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่าย คือ รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท รถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ 2 บาท การยืมเงินเพื่อใช้ในโครงการควรมีการดำเนินการก่อนเริ่มโครงการอย่างน้อย 5 วันทำการ ควรส่งเอกสารประกอบการเบิก–จ่ายภายใน 7-15 วันหลังจากที่ได้จัดโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจะต้องเขียนรายงานการเดินทางไปราชการ ใบรับเงินค่าผ่านทางด่วนหรือทางพิเศษต้องทำใบแทนใบเสร็จรับเงินเพื่อรับรองการจ่ายเงิน เป็นต้น ในขณะที่แนวทางการพัฒนาการเบิก–จ่าย ของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พบว่า ควรจัดทำแผ่นพับ คู่มือการเบิกจ่าย แผนภาพหรือรายละเอียดขั้นตอนการขออนุมติโครงการและการเบิก-จ่ายติดประกาศไว้ในหน่วยงาน ผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณควรจะต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ หรือเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ติดตามข่าวสารของระเบียบอยู่ตลอดเวลา
URI: http://cms.dru.ac.th/jspui/handle/123456789/1715
Appears in Collections:Research Dhonburi Rajabhat University - งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Title.pdfปก56.35 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfบทคัดย่อ90.72 kBAdobe PDFView/Open
Acknowledgement.pdfกิตติกรรมประกาศ49.34 kBAdobe PDFView/Open
Table of content.pdfสารบัญ43.71 kBAdobe PDFView/Open
Unit 1.pdfบทที่ 1105.22 kBAdobe PDFView/Open
Unit 2.pdfบทที่ 2502.78 kBAdobe PDFView/Open
Unit 3.pdfบทที่ 384.26 kBAdobe PDFView/Open
Unit 4.pdfบทที่ 4502.63 kBAdobe PDFView/Open
Unit 5.pdfบทที่ 5160.12 kBAdobe PDFView/Open
Bib.pdfบรรณานุกรม59.13 kBAdobe PDFView/Open
Appendix.pdfภาคผนวก575.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.