Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1833
Title: แนวทางการสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุด้วยผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ
Other Titles: The Method of Elderly Income Generation using Community Products in Samut Prakan
Authors: ภัทรา, สุขะสุคนธ์
Sukasukont, Patra
สุชีลา, ศักดิ์เทวิน
ธัญพร, ศรีดอกไม้
Keywords: การสร้างรายได้
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผู้สูงอายุ
สมุทรปราการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Issue Date: 2021
Publisher: Dhonburi Rajabhat University. research and development institute .
Abstract: การวิจัยเรื่องแนวทางการสร้างรายได้ของผู้สูงอายุด้วยผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นแผนการวิจัยที่นำผลงานวิจัยจำนวน 3 เรื่องได้แก่ 1) การพัฒนากลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการ 2) การพัฒนาต้นแบบเว็บแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสำหรับสร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ และ 3) รูปแบบการจัดการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการทำธุรกิจของผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรปราการ มาวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์แนวทางการสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุด้วยผลิตภัณฑ์ชุมชน สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการจำนวน 30 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ควรเลือกลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในวัยทำงาน เนื่องจากมีกำลังซื้อ รองลงมาเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นในการผลิต และมีการบริหารวัตถุดิบเพื่อให้มีเพียงพอและคุณภาพดี โดยให้ความรู้การจัดทำปฏิทินการปลูกวัตถุดิบ รวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายกับผู้ขายแหล่งวัตถุดิบทั้งในชุมชนและนอกชุมชน ภาครัฐช่วยจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ควรกำหนดราคาให้สอดคล้องกับคุณภาพและปริมาณของผลิตภัณฑ์ โดยพิจารณาต้นทุนประกอบกัน จัดตั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์ประจำตำบล ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมมือกันสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุ จัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ซื้อ เชิญชวนผู้สูงอายุใช้เว็บแอปพลิเคชั่นในการทำตลาดออนไลน์ โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง ควรสร้างแอปพลิเคชั่นที่เข้าใช้งานง่ายๆ และอบรมความรู้ให้ผู้สูงอายุ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนควรร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้สูงอายุ ให้สามารถสร้างรายได้โดย จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือและควรมีผู้นำหรือหน่วยงานหลัก ดูแลและพัฒนาเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง ควรจัดตั้งคณะทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน โดยมีระบบและกลไกการสร้างและพัฒนาเครือข่าย เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและทำงานเป็นทีม ควรมีโครงการพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้สูงอายุ
URI: http://cms.dru.ac.th/jspui/handle/123456789/1833
Appears in Collections:Research Dhonburi Rajabhat University - งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Title.pdfปก85.7 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfบทคัดย่อ122.94 kBAdobe PDFView/Open
Acknowledgement.pdfกิตติกรรมประกาศ79.84 kBAdobe PDFView/Open
Table of content.pdfสารบัญ155.24 kBAdobe PDFView/Open
Unit 1.pdfบทที่ 1227.71 kBAdobe PDFView/Open
Unit 2.pdfบทที่ 2818.77 kBAdobe PDFView/Open
Unit 3.pdfบทที่ 3337.89 kBAdobe PDFView/Open
Unit 4.pdfบทที่ 4690.16 kBAdobe PDFView/Open
Unit 5.pdfบทที่ 5440.26 kBAdobe PDFView/Open
Bib.pdfบรรณานุกรม220.61 kBAdobe PDFView/Open
Appendix.pdfภาคผนวก313.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.