Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 24 to 43 of 1713 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2007กระบวนการแก้ปัญหาความยากจนของคนจนในเขตเมืองใหม่ด้วยการใช้พลังชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย ในชุมชนภาณุมาภรณ์ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานครเรไร, สมาน; Samarn, Rerai
2007กระบวนการแก้ปัญหาความยากจนของคนจนในเขตเมืองใหม่ด้วยการใช้พลังชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านในชุมชนภาณุมาภรณ์ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานครวิฬาร์ศนี, ขำเจริญ; Khamcharoen, Vilasanee
2007กระบวนการแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในเขตเมืองใหม่ด้วยพลังการใช้พลังชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มนอกกำลังแรงงานในชุมชนภาณุมาภรณ์ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานครลักขณา, ธนะสมบูรณ์; Thanasomboon, Luckna
2011กลยุทธ์การตลาดบริการธุรกิจโฮมสเตย์ ในจังหวัดระยองธีรยุทธ, จันทมณี; Jantamanee, Teerayut
Jan-2020กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชรสุนิรันดร์, รุ่งเรืองรณชัย; Rungrueangronnachai, Suniran; ภูมิพิพัฒน์, รักพรมงคล; Rukponmongkol, Poompipat
2017กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีพงษ์พัชรินทร์, พุธวัฒนะ; Putwattana, Pongpatcharin
Jul-2019กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีพงษ์พัชรินทร์, พุธวัฒนะ; Putwattana, Pongpatcharin
2016กลยุทธ์การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งสู่ชุมชนยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนพูนบำเพ็ญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครกมลศักดิ์, วงศ์ศรีแก้ว; Wongsrikaew, Kamolsak; จิระพงค์, เรืองกุน; Ruanggoon, Jirapong; สายใจ, ชุนประเสริฐ; Chunprasert, Saijai
Jul-2018กลยุทธ์การพัฒนาตลาดน้ำวัดตะเคียนสู่การเป็นตลาดสีเขียวกรัณย์พัฒน์, อิ่มประเสริฐ; Imprasert, Karanpat; อมรา, รัตตากร; Rattakorn, Amara
2009กลยุทธ์ทางการตลาดของพืชสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อของผู้บริโภคในอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีวีระชัย, โกมลจินดากุล; Komoljindakul, Weerachai
Jan-2016กลยุทธ์ในการบริหารงานวงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีศิริวัฒน์, บัวคำสี; Buakhumsri, Siriwat
Apr-2017การกลั่นแกล้งรังแกกันในที่ทำงาน: พฤติกรรม ที่มาและผลกระทบ และการป้องกันจิระพงค์, เรืองกุน; Ruanggoon, Jirapong
2007การคบบัณฑิตในพระพุทธศาสนาเถรวาทพระสมบัติ, คำอ้าย; Khameye, Phra Sombut
2011การควบคุมคุณภาพการผลิตเหล็กแปรรูปและเหล็กโครงสร้างบริษัท ยูโรเทค เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดไพรัตน์, ต้นสิน; Toensin, Pairatch
2021การควบคุมคุณภาพบนพื้นฐานทฤษฎีเกรย์ปรีชา, เครือโสม; Khrueasom, Preecha; เฉลิมชัย, ภูริพัฒน์; Puripat, Chalermchai; พิณรัตน์, นุชโพธิ์; Nuchpho, Pinnarat; ประเสริฐ, เผ่าชู; Phaochoo, Prasert
2016การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์และสืบทอดวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ชุมชนมอญบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครนิธิภัทร, บาลศิริ; Balsiri, Nithipattara
2010การจัดการของบริษัท มีเดีย เน็ทเวิร์ค จำกัด ในทัศนะของพนักงานวัชรากร, มิตรยอดวงศ์; Mityodwong, Watcharakorn
2008การจัดการคลังพัสดุและการกระจายพัสดุของฝ่ายบริหารงานพัสดุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยอัมพร, เอกทัตร; Akathatra, Amporn
2016การจัดการความรักความใคร่ในที่ทำงานขององค์การธุรกิจในประเทศไทยจิระพงค์, เรืองกุน; Ruanggoon, Jirapong
2015การจัดการความรู้กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนต้นแบบเขตธนบุรีโดยชุมชนมีส่วนร่วมวินัยธร, วิชัยดิษฐ์; Wichaidit, Winaithorn; จิตณรงค์, เอี่ยมสำอางค์; lamsam-ang, Chitnarong